Zarządzanie Produkcją 3.0

 • TPP – Technologia – Grupowa edycja danych. Usprawniono mechanizm grupowej modyfikacji technologii. Od tej pory po zmianie ilości w technologii, przeliczone zostaną również ilości w materiałach pomocniczych, odpadach, produktach i zasobach oraz czasy w zasobach.
 • TPP – Operacje technologiczne – Grupowa edycja operacji – Dodano zakładkę „7 Kompetencje” która umożliwia grupowe ustawienie kompetencji.

Handlowo-Magazynowy

 • Dodano nowy parametr „Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” dla wydruków standardowych w oknie ustawień wydruku na zakładce „Inne”.

Parametr został również dodany do wydruków obsługujących Nowy wygląd formularza. Opcja znajduje się na oknie ustawień wydruku na zakładce „Ustawienia”.

 

Nowy parametr jest duplikatem znajdującego się w konfiguracji parametru „Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” (menu System- Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki).

 

Umożliwiono zmianę wartości parametru z poziomu wydruku, bez konieczności nanoszenia zmiany w konfiguracji programu. Dla nowych firm parametr “Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” od teraz będzie domyślnie wyłączony.

 

 • Dodano zakładkę “8 Dokumentacja pozycji” w oknie uproszczonej edycji dokumentu (np. menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Popraw), która umożliwia dodawanie oraz edycję dokumentacji pozycji.

 

Analogicznie funkcjonalność została wprowadzona w oknie uproszczonej edycji dokumentów w module Finanse-Księgowość (np. menu Dokumenty – Rejestracja sprzedaży – Popraw – zakładka 5 Dokumentacja pozycji).

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy: menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu- „W korektach zbiorczych pozwól na wybór dokumentów z innych miejsc sprzedaży/zakupu”.

Parametr domyślnie jest wyłączony. Jego aktywacja umożliwi dodawanie dokumentów w korektach zbiorczych w sekcji “Dotyczy”, z innych miejsc sprzedaży/zakupu niż aktualnie wybrane.

 

 • Dodano informację o niezrealizowanych dokumentach pro forma dla kontrahenta, która pojawia się przed wystawieniem dokumentu (menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży). Opcja jest domyślnie włączona dla wszystkich operatorów. W przypadku gdy zostaną znalezione niezrealizowane dokumenty, pojawi się komunikat z pytaniem o wyświetlenie ich spisu. Dodatkowo w oknie istnieje możliwość odznaczenia opcji „Pokaż ten komunikat następnym razem”. Spowoduje to wyłączenie mechanizmu sprawdzania niezrealizowanych dokumentów pro forma przed wystawieniem dokumentów w przyszłości.

Opcję można ponownie włączyć w konfiguracji programu: menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Czy informować o niezrealizowanych dokumentach pro forma na dokumentach sprzedaży.

 

 • Dodano możliwość użycia funkcji “Przelicz wg jednostki zastępczej (Ctrl+J)” na oknie edycji pozycji dokumentu “(RWZK) Rozchód wewnętrzny – zamiana kartoteki”. Opcja dostępna jest na oknie pozycji dokumentu RWZK po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w polu ilość lub po użyciu skrótu klawiszowego Ctr+J.

 

 • Zestawienia – Zaawansowane analizy – Zaawansowana analiza sprzedaży/zakupu). W oknie zestawienia dodano możliwość wyciągnięcia na widok kolumn “Waluta” oraz “Cena netto/brutto w walucie”.

Finanse i Księgowość

 • Dodana została możliwość zablokowania użytkownikom prawa do odksięgowania dokumentów. Po modyfikacji tego uprawnienia użytkownik nie będzie miał dostępnej opcji pozwalającej: odksięgować dokumenty, pozostawić rezerwacje oraz je ich usuwać. Opcja dostępna jest w Module Administratora: Firmy – Streamsoft – Finanse – księgowość – Dokumenty – Dokumenty księgowe – Odksięguj

 • Słowniki – Definicje dokumentów – Popraw. Dla dokumentów księgowych dodano dwa pola dotyczące numeracji “Ilość cyfr w numerze”, “Ilość cyfr w nr miesiąca”. Nadanie tym parametrom wartości większej od 0 spowoduje uzupełnianie składnika zerami z lewej strony. Jeśli długość składnika przekroczy wpisaną ilość, to system nie obetnie nadmiarowych znaków. Od teraz mechanizm numeracji będzie działał analogicznie jak w module Handlowo-Magazynowym.

 

 • W konfiguracji dodano nowy parametr “Ustawienia – Księgowość – Import – Format eksportowanej paczki” na wartość “XML”. Po włączeniu tego parametru program będzie eksportował paczki do pliku XML.

CRM

 • CRM – Drzewo zdarzeń. Na oknie edycji zdarzenia, zakładka “8 Powiązania, dokumentacja” udostępniono możliwość rejestrowania powiązania z dokumentem dyspozycji magazynowej.

Wskazanie dyspozycji magazynowej możliwe jest poprzez okno wyszukiwania dokumentów:

DMS

 • “DMS – Akceptacja obiegu” w szczegółach okna na zakładce “Historia” gdzie prezentowana jest historia przekazań na poszczególnych etapach, dodano graficzną kolumnę “Akceptacja”. Prezentuje ona zieloną lub czerwoną ikonę w zależności czy etap został zaakceptowany czy wycofano obieg. Dodano również graficzną kolumnę “Uwagi”, która wyświetla wpisane w danym dokumencie dodatkowe uwagi. Po zaznaczeniu wiersza zawierającego uwagi zostaną one wyświetlone w całości w oddzielnym obszarze.

Analogiczne ikony akceptacji dodano również w widoku “Historia przekazań (Ctrl+H)”.

 • Dodano mechanizm nadawania uprawnień do dokumentacji dołączonej do obiegu DMS dla użytkowników występujących w ścieżce akceptacji. Uprawnienia określa się w kontekście etapu akceptacji, czyli na oknie edycyjnym etapu:

Słowniki → Słowniki dla obiegu → Ścieżki akceptacji → Popraw wybraną ścieżkę → wybór etapu → Popraw → zakładka „4 Prawa do dokumentacji”

Poprzez zaznaczenie opcji „Nadaj indywidualne prawa do dokumentacji” można nadać uprawnienia:

 • indywidualnie dla użytkowników występujących na etapie akceptacji – wybór praw w polu „Użytkownikom z tego etapu”
 • oddzielne uprawnienia dla użytkowników z pozostałych etapów (użytkowników dla których nie zostały określone uprawnienia) – pole „Pozostałym użytkownikom”

Uprawnienia takie zostają przepisane do załączonej dokumentacji w momencie przejścia na dany etap akceptacji, czyli gdy etap staje się aktualny.

Kadry i Płace

 • Słowniki – Kadrowe – Jednostki rozliczeniowe. Dodano zakładkę “Zasiłki ZUS”, umożliwiającą ustawienie parametru “Naliczanie zasiłków ZUS” dla jednostki rozliczeniowej.

Dotychczasowy parametr w konfiguracji (System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Naliczanie zasiłków ZUS (zakład nie zatrudniał 20 pracowników)) został połączony z główną jednostką rozliczeniową.

 

 • Słownik – Kadrowe – Symbole absencji. Dodano predefiniowany symbol “OG Opieka nad dzieckiem – godzinowa”.

 

 • System – Konfiguracja. Dodano parametr “Równoważny czas pracy: czas pracy zapisany w kolumnach z nadgodzinami wpływa na rozliczenie bilansu czasu pracy”.

Aktywacja parametru spowoduje, że nadgodziny wpisane w kolumny Nadg. 50% oraz Nadg. 100% będą uwzględniane w bilansie godzin w rozliczeniu okresu w równoważnym czasie pracy.

Parametr na nowo założonych bazach danych domyślnie ustawiony jest na TAK.

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
  • – kwotę wolną od zajęć zasiłku – alimenty, która od 2020-03-01 wynosi 532,61 zł,
  • – kwotę wolną od zajęć zasiłku – komornik, która od 2020-01-01 wynosi 878,81 zł.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania – Wezwanie do zapłaty. Dodano możliwość wskazania i wydrukowania grafiki na wezwaniu do zapłaty. Grafikę należy zdefiniować w danych firmy, na zakładce: “7.Logo, stopka” w sekcji: “Obrazki – Spis”. Następnie należy wybrać ją w opcjach wydruku Wezwania do zapłaty:

 

 • Rozrachunki – Noty odsetkowe. Dodano możliwość podania terminu płatności dla noty odsetkowej oraz umieszczenie tej informacji na wydruku noty. Tekst “…Należność prosimy przekazać na nasze konto w terminie 14 dni od daty otrzymania…” prezentowany na wydruku zmieniono na: “…Należność prosimy przekazać na nasze konto w terminie do dnia [wskazany termin płatności]…”. Istnieje również możliwość edycji tego tekstu w opcjach wydruku dla wzorca definiowanego:

 

 

 • Dodano nowy format eksportu przelewów dla Santander Bank:

 

 • Dodano nowy format eksportu przelewów dla Santander Bank (SEPA):

 

 • Dodano nowy format eksportu przelewów Asseco (SP):

Logistyka

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Umożliwiono usunięcie dokumentu zamówienia od odbiorców wraz z powiązanym z nim dokumentem dyspozycji magazynowej. System wraz z zamówieniem usunie dokument dyspozycji pod warunkiem, że nie zostały dodane pozycje przygotowania oraz niezgodności na dyspozycji.

 

Moduł Administratora

 • W konfiguracji dodano pole umożliwiające wskazanie reguły haseł dla logowania zewnętrznego. Podczas dodawania nowego logowania zewnętrznego program będzie sprawdzał czy zadane hasło spełnia daną regułę.

 • Do prawa “Streamsoft – Wspólne – Słowniki – Kontrahenci – Zakładki edycyjne – Limity, blokady, cele i zgody, split payment” dodano dwa nowe prawa podrzędne:
  • Blokad sprzedaży, zakupu oraz limity,
  • Cele i zgody, Split payment.

Zmiana ta umożliwia odebranie użytkownikowi prawa do modyfikacji limitów kontrahenta przy jednoczesnej możliwości edycji sekcji “Cele i zgody”.

Wspólne

 • Słowniki – Słowniki HM – Zlecenia. Na oknie edycyjnym zleceń dodano zakładkę: “3 Uwagi”.

 

 • Dodano nowy rodzaj wyświetlania rachunku bankowego. Od teraz pola zawierające numer konta bankowego będą formatowane zgodnie ze standardem IBAN. Warunkiem prawidłowego formatowania jest poprawna suma kontrolna numeru konta. Ponadto wartość poprawnych numerów kont w bazie będzie przechowywana bez spacji.