Zarządzanie Produkcją

 • Dodano możliwość wyboru zlecenia księgowego dla dokumentu zawierającego  pozycje zamówień z menu Zarządzanie Produkcją → Pozycje zamówień. Aby wybrać zlecenie księgowe należy na danej pozycji kliknąć F5/Popraw a następnie w oknie dokumentu kliknąć „Zlecenie”. Z okna zleceń należy wybrać lub utworzyć nowe zlecenie księgowania:

 

 • Rozszerzono mechanizm sterowania ustawieniami wykresów w module Zarządzanie produkcją za pomocą klawiatury.
  • Zmiana skali wykresu za pomocą strzałek prawo/lewo (alternatywnie + i – w obszarze klawiatury numerycznej). Skalowanie wykresu do tej pory możliwe było tylko za pomocą suwaka a punktem odniesienia przy powiększaniu/ zmniejszaniu był czas początku wykresu. Aktualnie przy skalowaniu za pomocnicą klawiatury punktem odniesienia jest kursor nad obszarem wykresu, czyli inaczej ujmując możliwe jest powiększanie (pomniejszanie) w kierunku kursora myszy. Naturalnie jeśli kursor znajduje się poza obszarem wykresu punktem odniesienia jest czas początku wykresu. Możliwe jest skalowanie podczas przenoszenia elementów (drag&drop), wówczas analogicznie punktem odniesienia jest położenie kursora myszy:

 

 • Zmiana zakresu czasu elementów przy wciśniętym klawiszu Ctrl. Zmiana zakresu czasu elementu możliwa była po najechaniu kursorem myszy na ten element (wówczas pojawiały się strzałki do skalowania). Teraz dodatkowo (opcja w konfiguracji wykresu) należy przytrzymać klawisz Ctrl, funkcjonalności „Ceny standardowe dla miesiąca o statusie Aktualny” umożliwiono zmianę ceny standardowej w kartotekach bez obrotów (brak obrotów na magazynach dotyczących ceny standardowej). Do tej pory wprowadzanie ceny standardowej na kartotekach możliwe było tylko dla miesiąca o statusie „W edycji”.

 

 • Raporty wykonania – Meldunki zwrotne – Można teraz zameldować tylko operacje produkcyjne, których operacje poprzedzające są rozpoczęte lub zakończone.
 • W oknie Zarządzanie produkcją → Sterowania zasobami przy zaznaczonych zasobach, kliknięciu „Widok definiowany” i ponownym kliknięciu w filtr „Widok definiowany” powrócimy do wcześniej zapamiętanych filtrów na rodzaje zasobów.

 

Podobnie przy zastosowaniu opcji „Filtr na zasoby zlecenia” powoduje naniesienie odpowiednich zasobów do widoku definiowanego i po odznaczeniu filtru „Widok definiowany” zostanie przywrócony poprzedni filtr na rodzaje zasobów.

 

 • Na oknach „Zlecenia produkcyjne” oraz „Harmonogramowanie” (słownik wyboru zleceń produkcyjnych) dodano opcję grupowej edycji priorytetu oraz koloru zlecenia „Zmień priorytet (Ctrl+Shift+P)”. Z menu pod prawym klikiem myszy i wybraniu Zmień priorytet (Ctrl+Shift+P) można nałożyć priorytet na wszystkie, wybrane lub zaznaczone zlecenie oraz ustawić jego kolor. Priorytet będzie widoczny w kolumnie Priorytet.

 

 • „Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe”. Po wybraniu zlecenie produkcyjnego do harmonogramowania na oknie parametrów harmonogramowania dodano opcję dotyczące początkowych ustawień filtrów wykresu. Opcje te znajdują się na zakładce „4 Filtry”. Opcja „Wszystkie rodzaje zasobów” to filtr na wszystkie rodzaje zasobów tak jak do tej pory. Opcja „Rodzaje zasobów występujące w danych do harmonogramowania” ustawi filtr na rodzaje zasobów które występują w danych wejściowych. Opcja „Ustawienia filtrów z poprzedniej sesji” oznacza zapamiętywanie ustawień filtrów.

 

 • „Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe”. W słowniku wyboru zleceń produkcyjnych do harmonogramowania dodano filtry na statusy zleceń „W przygotowaniu”, „W produkcji” oraz „Rozpoczęte”.

Handlowo-Magazynowy

 • Na wydruku standardowym dodano możliwość „Wyrównania formy płatności”. Z opcji możemy skorzystać na zakładce „5 Stopka”. Możemy ustawić wyrównanie do lewej lub prawej strony.

 

 • Podczas edycji dokumentu dodano możliwość grupowego usuwania wszystkich pozycji wg LP rosnąco i LP. malejąco.Dodatkowo dodano odpowiadające im wtyczki: PluginUsunPozAllAsc oraz PluginUsunPozAllDesc. Uwaga: Opcja jest niedostępna na dokumentach uzupełnień.

 

 

 • Dla Zamówienia od odbiorców dodano nową opcję „Realizacja zamówienia z edycją dokumentu”. Opcja najpierw standardowo zrealizuje zamówienie, a następnie otworzy okno edycji powstałego dokumentu. Taki dokument mimo wystawionych pozycji możemy anulować co nie będzie powodować przeniesienia zamówienia do archiwum.

 

Dodatkowo na potrzeby nowej funkcji rozszerzono parametr konfiguracji „Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Niebieska strzałka wywołuje akcję” o opcję „Realizacja zamówienia z edycją dokumentu CTRL+ALT+E”.

 

 • Edytując Dane kontrahenta, mamy możliwość określenia domyślnego formularza definiowanego. Skorzystanie z tej opcji spowoduje wybranie określonego formularza podczas wydruku. Funkcja dostępna jest na zakładce „4 Warunki sprzedaży”.

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy: „Ustawienia – Dokumenty – Wydruki – Nie pokazuj okna wyboru drukarki podczas wydruku formularza definiowanego”. Jego włącznie spowoduje, że przed wydrukiem formularza definiowanego nie pojawi się okno parametrów wydruku.

 

 • Podczas edycji korekty (sprzedaż, zakup i magazyn) dodano opcję „Pozycje –> całkowity zwrot wybranych pozycji”. Wybranie funkcji spowoduje że system zapyta się, które pozycje zwrócić, z następnie skoryguje je ilościowo do zera. Do wybory wszystkie, jedna wybrana i zaznaczone.

 

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Zdefiniowano umowę z kontrahentem obowiązującą od zadanej ilości. Podczas wystawiania pozycji, jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Uzgodniono”, a następnie zmodyfikuje ilość na pozycji, tak że przekroczony zostaje próg, to pojawi się komunikat z pytaniem „Czy przyjąć warunki wynikające z umów i promocji?”. Dotychczas takie pytanie pojawiało się tylko podczas poprawy pozycji.

 

 • Dla wydruków standardowych dodano obsługę tłumaczenia nazw kolumn dla cech pozycji dokumentów.
 • W oknie Miejsca składowania dla magazynów dodano funkcjonalność zaznaczania wierszy.
 • Dodano możliwość zaimportowania tabel kursowych z plików XML dla banków Raiffeisen i Citi. Pliki XML są przygotowywane przez zewnętrzne programy.
 • Dodano nowy parametr konfigurujący stanowisko na którym podłączona jest Drukarka fiskalna. Nosi on nazwę „Drukuj w trybie OFF-LINE” i dostępny jest tylko dla protokołu „Posnet (DLL). Jego włączenie może spowodować płynniejsze drukowanie paragonów. Możemy go znaleźć w Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Drukuj w trybie OFF-LINE”.

 

 • Teraz system będzie zapisywać w rejestrze operacji kartoteki wszelkie zmiany dotyczące sposobu obsługi odwrotnego obciążenia.
 • Dla firm korzystających z modułu „Logistyka magazynowa” umożliwiono dodanie do okna „Stany magazynowe” kolumny ze stanem logistycznym. Dodanie kolumny odbywa się poprzez opcję   „Widok → Kolumny w tabeli”.
 • W konfiguracji JPK dodano nowy parametr. Po jego odznaczeniu przy kontrahencie jednorazowym system wpisze „brak” w pole NIP. Opcja spowoduje, że wszyscy kontrahenci jednorazowi będą traktowani jako nie prowadzący działalność. Nowa opcja dostępna jest na zakładce „7 Ewidencja VAT” -> Wpisz „brak” do NIP gdy kontrahent jednorazowy – traktuj wszystkich kontrahentów jednorazowych jako „nieprowadzący działalności”.

Finanse i Księgowość

 • Wystawianie dokumentów w zamkniętym miesiącu VAT

Opcja wystawiania dokumentu w zamkniętym miesiącu VAT dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy na oknie edycyjnym dokumentu.

 

 

Po kliknięciu opcji: Pokaż wszystkie miesiące VAT, na liście miesięcy VAT dostępne będą również te zamknięte (zostaną podświetlone na czerwono).

 

Jeżeli miesiąc w Module Finanse i Księgowość będzie zamknięty to wyświetli się okno na którym użytkownik będzie miał możliwość wskazania daty z otwartego okresu dla dokumentu PKVAT.

 

 • Skutki wystawienia dokumentów w zamkniętym miesiącu

Po wybraniu zamkniętego miesiąca i wystawieniu dokumentu status miesiąca oraz zatwierdzonych deklaracji VAT 7 ustawi się na nieaktualny.

 

Dodatkowo można ustawić aby system wysyłał alerty: „Dezaktualizacja deklaracji VAT 7” oraz „Dezaktualizacja miesiąca VAT”.

Na oknie rejestru VAT dodano kolumnę: „Dok. wystawiony w zamk.mies.VAT.

 • Import danych do poleceń księgowania

Dla dokumentów importowanych paczką PK dodano parametr w konfiguracji: Ustawienia – Księgowość – Import – Podczas importu pozwól wystawiać dokumenty w zamkniętym miesiącu VAT.” możliwy do edycji gdy parametr: „Ustawienia – Księgowość – Import – Podczas importu wystaw dokument PKVAT.” ustawiony na TAK. W przypadku zamkniętego miesiąca FK dla dokumentów importowanych paczką PK data dokumentu PKVAT ustawi się na datę z pierwszego otwartego miesiąca).

 • „Operacje – JPK – JPK”
  • Dodano zabezpieczenie by nie można było dodać rekordu do JPK dla danej struktury z tym samym zakresem daty obowiązywania. W przypadku kiedy użytkownik będzie chciał dodać kolejny konfigurator na tą samą datę obowiązywania otrzyma poniższy komunikat.

 

 • Gdy operator będzie chciał kolejny raz wygenerować przesłać plik do MF otrzyma komunikat: „Plik został wysłany! Czy wysłać plik ponownie?”

 

 • Dla okna Jednolity plik kontrolny dodano do wyboru kolumny: „Data obowiązywania”, „Data ostatniego pliku”, „Zgłoszono do MF”, „Nazwa – czyli nazwa konfiguratora”. Kolumny dostępne są Prawy Przycisk Myszki → Widok → kolumny w tabelach.

 

 • Zestawienia → Rejestr VAT. Dodano nowe ewidencje VAT „Odwrotne obciążenie dla sprzedaży mieszanej” oraz „24.Odwrotne obciążenie dla sprzedaży zwolnionej”.

 

 • Operacje → JPK → Dodano drugi wariant JPK obowiązujący od 2017-01-01 dla Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz dla Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

 • Wprowadzono aktualnie obowiązującą deklarację CIT-8 wersja 24.
 • Operacje – JPK – JPK. Umożliwiono usuwanie niewysłanych do ministerstwa plików xml. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszki → Usuń plik JPK. W module Administratora znajduje się prawo Prawa\…\Wspólne\Operacje okresowe\Jednolity plik kontrolny\Usuń gdy użytkownik nie będzie miał prawa do usuwania JPK nie będzie widział opcji pod prawym przyciskiem myszki.

 

 • Umożliwiono wprowadzanie deklaracji VAT-UE od strony modułu Finansowo-Księgowego Operacje –> Formularze ->Deklaracje UE Dodano aktualnie obowiązującą deklarację VAT-UE wersja 4. Wyłącznie w postaci elektronicznej można dostarczać te deklaracje do Urzędu Skarbowego. Nowa wersja deklaracji może być rozliczana wyłącznie miesięcznie.

 

 • Dodano aktualnie obowiązującą deklarację VAT-27 wersja 2. Deklarację można dostarczyć do Urzędu Skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną. Nowa wersja deklaracji może być rozliczana wyłącznie miesięcznie.
 • Operacje – JPK – JPK. Umożliwiono na oknie przedstawiającym dane z wygenerowanego pliku JPK wydruki: Wydruk ewidencji sprzedaży/zakupu VAT i Wydruk podsumowania ewidencji sprzedaży/zakupu VAT.

 

 • Wystawianie deklaracji VAT-7D od roku 2017 zostało zablokowane. Do istniejących deklaracji VAT-7D pozostawiono możliwość dodania korekty.

 

Deklaracji VAT-7K pozostaje bez zmian.

 

 • Dodano komunikat informujący o nowym protokole TLS 1.2 w e-Deklaracjach wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Komunikat pojawi się na komputerach posiadających system operacyjny Windows XP, Windows Vista przy wejściu do modułu Finansowo-Księgowego oraz użytkownikom należącym do grupy Administrator.

 

 • Jednolity Plik Kontrolny – dla struktury „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dodano możliwość wysyłania Faktur do paragonów zamiast Paragonów. Jeśli do pliku JPK system ma pobierać Faktury do paragonów należy w konfiguratorze JPK na zakładce „7 Ewidencja VAT” włączyć według potrzeby przełączniki :
  • Wysyłaj fakturę do paragonu zamiast paragonu gdy kontrahent jest typu „Działalność”.
  •  Wysyłaj fakturę do paragonu zamiast paragonu gdy kontrahent jednorazowy ma poprawny NIP.

 

 • Dodano zabezpieczenie przy wystawianiu faktury do paragonu, aby nie można było dodać do faktury paragonów z różnym miesiącem VAT. Użytkownik przy wyborze paragonów z rożnych miesięcy otrzyma poniższy raport:

Kadry i Płace

 • Kadry płace – Dane kadrowe – Zakładka 7: Badania, komornik – Umorzenie.

 

 • W oknie Umorzenie komornicze dodano przycisk „Popraw (F5)”, który umożliwia edycję wprowadzonych umorzeń.

 

 • Wprowadzone zmiany automatycznie są aktualizowane w polu „Kwota pozostała do spłaty” na zakładce 7  Badania, komornik.
 • System – Definicja list. Dodano nową funkcję „EWIGSWIETA”, która zwraca ilość godzin przepracowanych w dniach świątecznych. Domyślnie funkcja nie zlicza niedziel. Aby funkcja zliczała niedziele należy parametr „niedziela” ustawić na „1”. Parametr „co” może przyjąć następujące wartości: NORM, NADG50, NADG100, SZKOD1, SZKOD2, SZKOD3, SZKOD4, SZKOD5, SZKOD6, NOCNE.Przykład: EWIGSWIETA(NORM), EWIGSWIETA(NORM,1).

 

 • System – Stałe płacowe. Zaktualizowano stałe płacowe od 1.01.2017.
 • Słowniki – Kadrowe – Wzorce ewidencji obecności. Zaktualizowano podstawowy wzorzec obecności na rok 2017.

 

 • Dodano możliwość eksportu deklaracji rozliczeniowych imiennych (RCA,RSA, RZA) oraz zgłoszeniowych (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZZA, ZSWA) dla wybranej jednostki rozliczeniowej. Podczas takiego eksportu użyte będą dane identyfikacyjne jednostki rozliczeniowej zamiast danych identyfikacyjnych firmy.

 

 • Płace. Dodano składnik MACIE_DOP, w którym zapisywana jest kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego dla osób, dla których kwota netto zasiłku macierzyńskiego nie wyniesie 1000 zł. Kwota podwyższenia przekazywana jest do programu Płatnik, na deklaracji RSA, z kodem 329.
 • Wydruki – Zestawienie urlopu wykorzystanego na dzień. Na wydruku dodano kolumny z urlopem na żądanie.

 

 • Płace. Zaniechano naliczania ulgi podatkowej dla osób, które przekroczyły II próg podatkowy. Zmiana dotyczy wypłat od stycznia 2017r.
 • System – Stałe płacowe.Dodano nową stałą płacową „Najniższa stawką godzinowa”(NAJNI_ZL) z wartością 13,00zł od 01.01.2017.

 

 • System – Definicja list. Utworzono nowy algorytm Umowa zlecenie stawka godzinową, który uwzględnia stałą NAJNI_ZL. UWAGA! Podczas reorganizacji bazy nowy algorytm zostanie założony automatycznie, jeśli istnieje grupa płacowa „Umowa zlecenie” z kodem „UZ”. W przypadku braku tej grupy płacowej, nowy algorytm należy założyć ręcznie.

 

 • Zestawienia – Zestawienia Kadrowe – Świadectwo Pracy. Dostosowano wydruk świadectwa pracy do wymagań KP z 2017r.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano formularz za rok 2016.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Dodano możliwość wygenerowania deklaracji za rok 2016.

 

 • Dane kadrowe – Drukuj – Umowy – Umowa zlecenie – godzinowa. Dodano nowy wzór umowy zlecenia obowiązujący od 2017r.

 

 • Kadry – Umowy –Zaszeregowania – Kod tytułu ubezpieczenia. Dodano nowy kod tytułu ubezpieczenia 11 34 – funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej.

 

 • Zestawienia – Zestawienia kadrowe – Umowy – Umowa o pracę. Zaktualizowano treść oświadczenia pracownika.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-05. Dodano zestawienia za rok 2017.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-03. Dodano zestawienia za rok 2017.

 

 • Zestawienia – Zestawienia kadrowe – Druki dla zakładów pracy chronionej”. Dodano możliwość generowania zestawień dla wybranej grupy kadrowej lub jednostki organizacyjnej.

 

 • Kadry – Zestawienia kadrowe – Skierowanie na badania profilaktyczne. Poprawiono podstawę prawną pkt. 2) objaśnień, który brzmi następująco:

„2)załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych z Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)”.

 

 • Kadry – Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy. Dodano możliwość dopisania okresów pracy tymczasowej. Opcja znajduje się na III zakładce okna edycyjnego Świadectwa pracy.

 

 • Płace – Lista płac. Wprowadzono zmianę w funkcji KOMOR(). Od 1 lipca 2017 r. kwota podlegająca ochronie nie może być niższa niż kwota 75% najniższej emerytury czyli 750 zł.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano możliwość zmiany waluty na przelewie. Można wystawić przelew na inną walutę niż definicja Banku tylko wtedy kiedy na definicji zaznaczony jest parametr: „Pozwól wystawiać przelewy w innej walucie”.

 

 

 • Podczas wystawiania przelewu mamy możliwość wyboru Waluty.

 

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Na okno Należności i zobowiązania można wybrać kolumnę: Prawy przycisk myszki → widok→ → Kolumny w tabeli → Status dekretacji.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano możliwość grupowej zmiany grupy rozrachunkowej dla przelewów. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie Przelewy.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano możliwość grupowej zmiany rachunku bankowego (wychodzącego) dla przelewów. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie przelewy.

Logistyka

 • Umożliwiono blokowanie zmniejszenia rezerwacji na pozycjach zamówień poniżej ilości z powiązanych pozycji dyspozycji wydań. Żeby włączyć taką możliwość należy ustawić nowy parametr w konfiguracji

„Ustawienia → Logistyka → Ustawienia → Blokada zmniejszenia rezerwacji na pozycji zamówienia poniżej ilości powiązanych pozycji dyspozycji wydań” wartość „TAK”.

 

 • Wprowadzono możliwość określenia sposobu generowania dokumentu HM z chwilą realizacji dyspozycji. Na oknie edycyjnym definicji dokumentów dyspozycji przychodu i rozchodu, zakładka „2 Dodatkowe” dodano parametr „Wynik realizacji dyspozycji”. Do wyboru są następujące wartości:
  • Generuj jeden dok. HM (wartość domyślna)
  • Generuj osobne dok. HM dla zamówień

 

  • jeden wspólny dokument wynikowy HM łączący wszystkie pozycje podlegające procesowy realizacji jeżeli wybrano opcję „Generuj jeden dok. HM”. Dokument może realizować wiele dokumentów HM (zamówienia/zapotrzebowania) powiązanych z dyspozycją.
  • osobne dokumenty wynikowe HM w zależności od pozycji, które podlegają procesowi realizacji, a są bezpośrednio powiązane z pozycjami dokumentów zamówień/zapotrzebowań jeżeli wybrano opcję „Generuj osobne dok. HM dla zamówień”.Wartość parametru przepisywana jest na nowo-tworzonym dokumencie dyspozycji, gdzie dodatkowo podlega modyfikacji przez użytkownika. System w oparciu o nowy parametr dyspozycji, podczas jej realizacji, wygeneruje:

Obowiązuje tutaj zasada: dla każdego dokumentu zamówienia/zapotrzebowania system z chwilą realizacji dyspozycji generuje jeden dokument HM.

 

 • Wprowadzono możliwość generowania dokumentów dyspozycji wydania na podstawie zamówień od odbiorców/wewnętrznych w oparciu o rezerwacje. Dodano nowy parametr w konfiguracji:

„Ustawienia – Logistyka – Ustawienia – Generuj dyspozycję wydania na podstawie zamówienia w oparciu o „:

  • Ilość pozycji zamówienia (wartość domyślna),
  • Ilość rezerwacji pozostałej do realizacji na pozycji zamówienia.

W chwili generowania dokumentu dyspozycji w przypadku kiedy nowy parametr ustawiony będzie na wartość „Ilość rezerwacji pozostałej do realizacji na pozycji zamówienia” system stworzy tyle pozycji dyspozycji ile pozycji zamówienia posiada ilość rezerwacji pozostałej do realizacji większą od zera. Ilość na takich pozycjach dyspozycji nie podlega modyfikacjom. Dodatkowo, jeżeli pozycja zamówienia posiada rezerwację dostawy z ilością pozostałą do realizacji i zadysponowania oraz dla kartoteki wymuszono obsługę numerów dostaw lub terminów ważności to system automatycznie wygeneruje pozycję planowaną zgodnie z parametrami dostawy.

 

 • Logistyka – Dyspozycje przyjęcia/wydania. Wprowadzono możliwość łączenia dokumentów dyspozycji magazynowych przyjęcia i wydania z dokumentami listów przewozowych. Zaimplementowano dwie możliwości łączenia wspomnianych dokumentów.
  • Z poziomu okien dyspozycji przyjęcia/wydania opcja widoczna jest pod PPM jako „Dodaj do listu przewozowego”. Funkcjonalność dostępna jest dla dokumentów znajdujących się w stanie „Do realizacji”. Powiązane dokumenty listów przewozowych widoczne są w szczegółach w zakładce „List przewozowy”,

 

 • Z poziomu okna „List przewozowy” dostępnego z poziomu modułu HM. Dodając dokument do listu przewozowego należy na oknie „Wybór dokumentów” w sekcji „Grupa dokumentów” wybrać opcję „Dyspozycja magazynowa”.
 • Wprowadzono dodatkowe obiegi dokumentów łączących dokumenty dyspozycji wydania zewnętrznego (DMWz) z dokumentami zwrotu towaru dostawców (ZD).
 • Wprowadzono możliwość weryfikacji dokumentów zwrotu towaru dostawców (ZD) poprzez wygenerowanie i realizację dokumentu dyspozycji wydania zewnętrznego  DMWz.
 • Wprowadzono możliwość generowania dokumentów zwrotu towaru dostawców (ZD) w oparciu o realizację DMWz.  Uwaga: obieg ten nie obsługuje jednoczesnej realizacji zamówień od odbiorców.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji. „System – Konfiguracja – Logistyka – Ustawienia – Sposób wyboru pozycji podczas generowania dyspozycji na podstawie dokumentu HM celem weryfikacji.”

Parametr posiada dwie wartości do wyboru: „Automatyczne pobranie wszystkich pozycji”(wartość domyślna) oraz „Wybór pozycji przez użytkownika”.

Ustawienie parametru na wartość „Wybór pozycji przez użytkownika” spowoduje wyświetlenie przez system okna z listą pozycji dokumentu HM do wyboru z chwilą podjęcia próby generowania dyspozycji z dokumentu HM celem weryfikacji.

Nowy parametr jest dostępny po zalogowaniu użytkownika do systemu z hasłem serwisowym.

 

 • Wprowadzono zmiany w algorytmach generujących i realizujących dokumenty zamówień oraz dyspozycji magazynowych, dzięki którym odblokowana została możliwość generowania dokumentu dyspozycji dla dokumentu zamówienia, dla którego występuje bezpośrednia realizacja z pominięciem dokumentów dyspozycji. Realizacja dokumentu zamówienia, dla którego wygenerowano dokument dyspozycji oraz dokonano częściową jego realizację bezpośrednio dokumentem z modułu HM poprzedzona zostanie pytaniem z systemu o treści:

„Dla dokumentu zamówienia istnieją pozycje mogące być zrealizowane bezpośrednio w module HM oraz pośrednio dokumentem dyspozycji magazynowej. Wybierz sposób realizacji.”

z wyborem następujących procesów:
– „Realizuj bezpośrednio w module HM”,
– „Realizuj dokument dyspozycji”.

 

 • Dyspozycje wydania. Realizacja dyspozycji wydania powiązanej z dokumentem zamówienia od odbiorców lub zamówieniem wewnętrznym obsługuje rezerwację dostaw na pozycjach zamówień dla obiegu dokumentów: Zamówienie -> Dyspozycja wydania -> Dokument HM.
 • Rejestrując zestawienie proceduralne, na oknie edycyjnym w polu „Moduł” umożliwiono wybranie modułu „Logistyka”.

 

Moduł Administratora

 • Rejestry – Rejestr operacji. Na oknie słownikowym rejestru operacji dodano możliwość wyświetlania szczegółów z danymi wpisu do rejestru operacji.

 

Dostępne są następujące możliwości wyboru sposobu wyświetlania szczegółów: „Szczegóły z prawej”, „Szczegóły u dołu”, „Brak szczegółów”.

Wspólne

 • Dodano informację o tym jaki operator, z jakiego stanowiska powoduje blokadę rekordu gdy pojawia się błąd „Blokada obiektu przez innego użytkownika w transakcji typu no wait”. Taka informacja jest tylko gdy blokada jest powodowana przez program PRESTIŻ.
 • Wprowadzono modyfikacje do mechanizmu filtracji danych na oknach słownikowych. Zmiana dotyczy pól typu data, zawierających wartości daty z czasem. Do tej pory w/w pola można było filtrować tylko podając datę. Teraz wraz z podaniem daty umożliwiono podanie również czasu (godzina, minuta).