Zarządzanie Produkcją

 • Dodano serwerową obsługę rozliczania meldunków zwrotnych. W konfiguracji systemu Ustawienia -> Zarządzanie produkcją 3.0 -> Meldunki ->     Co jaki czas uruchamiać automatyczne rozliczanie meldunków zwrotnych należy ustawić okres uruchamiania rozliczenia meldunków.

 

Aby uruchomić serwer należy uzupełnić dane -> PcBiznes.exe -SERVER /ROZLICZMELD /F nazwabazy /U użytkownik oraz stworzyć skrót do programu ze ścieżką elementu docelowego -> D:\STREAM soft\334\_PCBiznes.exe” -SERVER /ROZLICZMELD /F nazwabazy /U użytkownik.

W zasobniku pokaże się ikonka działającego serwera:

Meldunki są rozliczane w kolejności ich zarejestrowania i rozliczenie danego meldunku jest wykonywane tylko raz. Żeby system ponownie automatycznie rozliczył dany meldunek trzeba  wymusić ręcznie rozliczenie meldunku klikając prawym klawiszem na meldunku i wybrać opcję Rozlicz meldunek.

Handlowo-Magazynowy

 • Dodano prawo do akceptacji \ wycofania akceptacji dla konkretnej definicji dokumentu. Nowe prawa znajdują się w gałęziach:

– Handlowo-Magazynowy – Dokumenty sprzedaży (wg definicji),
– Handlowo-Magazynowy – Dokumenty magazynowe (wg definicji),
– Handlowo-Magazynowy – Dokumenty zakupu (wg definicji).

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Urządzenia zewnętrzne – Popraw – 12 Inne. Dodano parametr „Postępowanie przy imporcie nieaktywnej kartoteki”, który może przyjąć następujące wartości:

– Aktywuj kartotekę,
– Odrzuć cały dokument.

 

Jeśli parametr przyjmie wartość „Odrzuć cały dokument”, to przed realizacją dokumentu zostanie sprawdzone czy kartoteka jest aktywna ogólnie i na docelowym magazynie. Jeśli nie będzie aktywna, to dokument nie będzie zrealizowany i zostanie mu ustawiony status „6 – Niepoprawnie przetworzony”.

 

 • Dodano dwa nowe parametry konfiguracyjne firmy:

– Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu -> Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu wewnątrzwspólnotowego na kontrahenta spoza UE,
– Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu -> Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu eksportowego na kontrahenta z UE.

 

Oba parametry mogą przyjąć wartości:
– Zabroń (wartość domyślna),
– Ostrzegaj. W przypadku wybrania tej opcji system zapyta się użytkownika, czy na pewno wystawić taki dokument, domyślnie podpowiadając odpowiedź „Nie”.

 

 • Wprowadzono mechanizm priorytetów dokumentów. W tym celu dodano nowy słownik: „Słowniki – Słowniki dla dokumentów – Priorytety dokumentów”, w którym można edytować pięć predefiniowanych priorytetów. Dokumenty z priorytetem wyróżnione są na oknie dokumentów kolorem czcionki wiersza. Aby nadać priorytet na dokumencie używamy skrótów klawiszowych Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5. Aby usunąć priorytet wykorzystujemy skrót Ctrl+0. W oknie dokumentów umożliwiono filtrowanie wg priorytetów oraz zaznaczanie dokumentów z priorytetem.

Dostęp do nowej opcji możemy ograniczyć za pomocą odpowiednich uprawnień w Module Administratora:

 • „Prawa – Firmy – … – STREAMSOFT – Wspólne – Słowniki – Priorytety dokumentów”
 • „Prawa – Firmy – … – STREAMSOFT – Wspólne – Zmiana priorytetu dokumentu”

Finanse i Księgowość

 • Automaty – Przeksięgowania. Dodano parametr na oknie edycyjnym: „Wszystko w PLN”, po wyłączeniu którego program przeksięguje obroty na kontach w rozbiciu walutowym. Parametr dostępny tylko dla przeksięgowań z kont, dla wzoru zaawansowanego lub kwoty wpisanej parametr staje się nieaktywny. 

 

 • W definicji dokumentu dodano pole „Domyślny dokument do wystawienia” analogicznie jak w module HM.

CRM

 • CRM – Graficzna prezentacja projektu” dodano opcję w menu podręcznym „Eksport do pliku”. Funkcjonalność ta pozwala zapisać do pliku aktualnie widoczną część wykresu w formacie graficznych (bmp).
 • CRM – Organizacja pracy operatora / Organizacja pracy grupy / Wykorzystanie zasobów. Dodano zakładkę „Zasoby” w szczegółach wyświetlające tabelę zasobów wykorzystanych w danym zdarzeniu CRM.

Kadry i Płace

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Skład rodziny. Dodano znacznik czy dany pracownik rozlicza absencje związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w godzinach czy też w dniach. 

 

Do rodzajów symboli absencji dodano rodzaj „Godzinowa opieka nad dzieckiem – urlop okolicznościowy”, który współpracuje ze znacznikiem w danych pracownika.

 

Wprowadzono ograniczenie na ilość godzin udzielonego urlopu na opiekę nad zdrowym dzieckiem i obecnie do bazy nie zapisze się więcej niż 2 dni    (w przeliczeniu na godziny), nawet gdy ilość godzin nieprzepracowanych będzie większa niż pozostałość którą można było udzielić.

 • Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujące m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W związku z powyższymi zmianami dodano składnik MACIE_DOP – Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, którego zadaniem jest naliczenie dopełnienia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Kwota ta eksportuje się do Płatnika na RSA z kodem 329.
 • W module Administratora dodano nowe prawo dla grup użytkowników „Wspólne- Słowniki- Pracownicy -Podgląd danych wrażliwych (NIP, PESEL)” od którego zależy widoczność pól NIP oraz PESEL w słowniku pracowników.

Rozrachunki

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano parametr w konfiguracji: „Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Podczas realizacji importu wyciągu bankowego, pozwól rozliczyć podobnie jak od strony banku” po włączeniu którego podczas realizacji wyciągu i ustawienia opcji: „Rozlicz, pokaż listę gdy brak kwotę” program wyświetli dokumenty do rozliczenia takie jak podczas rozliczania od strony banku. (np. dla BP będzie widoczna korekta Zakupu na minus).

Logistyka

 • Na oknie edycji strefy logistycznej w zakładce „3 Kontrahenci” umożliwiono powiązanie kontrahenta ze strefą logistyczną.

 

Słowniki → Słowniki logistyczne → Strefy logistyczne. 

 • Wprowadzono nową funkcjonalność operatorów magazynu.

 

Logistyka → Operatorzy magazynu

Wybór operatora spośród wszystkich użytkowników systemu następuje w kontekście magazynu oraz rodzaju dokumentu. Możliwe jest ustawienie domyślnego operatora magazynu dla zestawu magazyn, rodzaj dokumentu.

Wówczas zdefiniowany wcześniej domyślny operator będzie podpowiadany jako operator wykonujący na dokumencie dyspozycji.

Jeżeli zdefiniowano przynajmniej jednego operatora danego magazynu system będzie umożliwiał wybór tylko wybranych operatorów dla zestawu magazyn/rodzaj dokumentu. Jeżeli natomiast nie zdefiniowano żadnego operatora dla danego magazynu system umożliwi wybór operatora spośród wszystkich operatorów systemu.

Ta sama zasada będzie obowiązywać podczas wprowadzania pozycji przygotowania dokumentu dyspozycji. Jeżeli zdefiniowano przynajmniej jednego operatora dla magazynu system będzie walidował poprawność operatora wprowadzającego pozycję przygotowania. W przypadku braku, walidacja nie będzie przeprowadzana.

DMS

 • DMS – Obieg dokumentów” – Funkcjonalność obiegu dokumentów przyjętych z zewnątrz. Obieg takiego dokumentu polega na przejściu przez ścieżkę akceptacji gdzie na poszczególnych etapach jest akceptowany przez użytkownika lub grupę użytkowników.

 

Na oknie „DMS – Akceptacja obiegu dokumentów” w domyślnym widoku „Nie zaakceptowane” prezentowane są aktualne dokumenty wymagające akceptacji operatora oraz drugi widok „Zaakceptowane” prezentujący dokumenty które zostały już zaakceptowane przez operatora.

 

Z tego miejsca korzystając z opcji „Akceptacja (Ctrl+A)” można przekazać dokument do kolejnego lub poprzedniego etapu w ścieżce akceptacji opcjonalnie dodając uwagi, które będą prezentowane w powiadomieniach (funkcjonalność alertów). W zależności od rodzaju dokumentu obiegu oraz aktualnego etapu akceptacji możliwe jest wykonanie akcji wystawienia dokumentu / przelewu.