Finanse i Księgowość

 • Wprowadzono możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest w modułach FK, HM oraz KPIR   w zakładce Operacje -> JPK (od wersji 333.60 wcześniej widoczna była w zakładce zestawienia).

W oknie JPK możemy przeglądać i generować dane w ramach siedmiu obowiązujących struktur zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa Finansów:

  • Księgi rachunkowe
  • Wyciągi bankowe
  • Magazyn
  • Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
  • Faktury VAT
  • Podatkowa księgowa przychodów i rozchodów
  • Ewidencja przychodów

Generowanie pliku przebiega dwuetapowo. Najpierw należy dodać (F3) w oknie wpis z odpowiednio ustalonymi parametrami JPK a następnie wygenerować plik XML za pomocą ikony Generuj JPK (Ctrl+F3).

Wygenerowane pliki domyślnie przechowywane są w bazie dodatkowych dokumentów. Jeżeli licencja nie zezwala na korzystanie    z bazy dodatkowych dokumentów pliki generowane są do katalogu określonego w konfiguracji. Pliki weryfikowane są pod kątem logicznym ze specyfikacją XSD dostępną na stronie Ministerstwa Finansów.

Przy generowaniu pliku należy określić podstawowe parametry takie jak:

 • typ generowanego pliku (każdy typ zawiera inne informacje i tworzy plik o odrębnej strukturze),
 • wersję,
 • cel złożenia JPK,
 • zakres dat,
 • rodzaj daty
 • walutę.

Pola opisu i  uwag nie są wysyłane do pliku.

 

Dodatkowe parametry zapisywane są w konfiguracji, którą należy stworzyć przed wygenerowaniem pierwszego pliku.

 

 

Na pierwszej zakładce Podajemy nazwę konfiguracji oraz datę, od której konfiguracja ma obowiązywać. W ostatnim polu należy podać jak w jaki sposób numer dokumentu ma być wysyłany do pliku JPK. Do numeru można dodać skrót definicji dokumentu lub spisu dokumentu.

Na kolejnych zakładkach można wybrać jakie dokumenty mają być wysyłane do pliku, oraz które definicje banków, planów kont     i magazynów mają być brane pod uwagę przy generowaniu JPK.

Należy również podać domyślną jednostkę miary dla pozycji dokumentów, gdzie jednostka nie występuje
w systemie jak np. w dokumentach kosztowych. Specyfikacja plików JPK narzuca podanie jednostki miary dla pozycji każdego dokumentu.

Wygenerowane pliki widoczne są w zakładce wygenerowane pliki XML.

Dla JPK Ewidencji sprzedaży i zakupu VAT dodano opcję Pokaż dane z pliku JPK w tabeli. Dzięki czemu możliwa jest weryfikacja danych przed wysyłką pliku do Ministerstwa Finansów.

Dodano opcję „Wyślij dane do Ministerstwa Finansów”, która służy do elektronicznego przesyłania plików na serwer Ministerstwa Finansów. Do wysłania pliku niezbędne jest podanie klucza publicznego zapisywanego w konfiguracji systemu w sekcji: Ustawienia -> Obsługa -> Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF. Opcja dostępna jest jedynie dla plików JPK Ewidencji sprzedaży i zakupu VAT.

 

 • Wprowadzono kolejne zmiany dla obsługi prewspółczynnika dla podatku VAT podlegającego odliczeniu:
  • W podsumowaniu rejestru (wydruk) dodano informację jakie kwoty są traktowane prewspółczynnikiem
  • W rejestrze VAT dodano kolumny „VAT obliczony” oraz „NETTO odliczone”
  • Dodano 2 nowe zmienne do dekretów które umożliwiają wyciagnięcie kwoty VAT i NETTO podlegających odliczeniom
   • VAT podl. odliczeniu dla zakupów (VAT*Pre_Wsp*Wsp)
   • NETTO podl. odlicz. dla zakupów (NETTO*Pre_Wsp*Wsp)
 • Słowniki – Definicje dokumentów. Na oknie słowników definiowanych dla pozycji dokumentu dodano kolumnę: „Lp.” oraz możliwość sortowania tych pozycji. Będą one wyświetlane na pozycji dokumentu w takiej kolejności jak zadana. Możliwość sortowania została dodana również dla słowników definiowanych.

 

 • Automaty – Międzyokresowe rozliczenia kosztów. Dodano na pozycji MRK typ: Dowolny (Od – Do) który umożliwia wyliczenie rat proporcją ilości dni w miesiącu do całkowitej ilości dni wyliczonej z dat.
 • Umożliwiono określenie katalogu poleceń księgowania standardowych indywidualnie dla stanowiska w firmie. W konfiguracji dodano nowy parametr „Ustawienia – Katalogi – Katalog poleceń księgowania dla stanowiska w firmie (gdy pusty system pobiera „Katalog poleceń księgowania (domyślny)””. Gdy zostanie podany ten katalog system wyszuka plików w tym katalogu pomijając ustawienie w „Katalog poleceń księgowania (domyślny)”.

 •  Dodano do systemu nowe formularze aktualne od roku 2016:- Bilans
  – Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  – Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

 

Na liście formularzy widoczne są dwie pozycje: Bilans i Bilans (2016). Formularze wystawione wg wcześniejszego wzoru dostępne będą w widoku Bilansu. Nowe formularze należy dodać w widoku Bilans (2016). Analogiczne ustawienia wprowadzone zostały dla rachunku zysków i strat.

Dla nowych formularzy konieczne jest wprowadzenie nowych wzorów dla pozycji.

 • Dokumenty – Definicje dekretów. Umożliwiono wskazanie kontrahenta jednorazowego przy wyborze analityki ze słownika Kontrahent na pozycji dekretu

 

Handlowo-Magazynowy

 • Korzystając z „Zestawienia – Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia – Dokumenty magazynowe wg jednostek organizacyjnych” istnieje możliwość wyświetlenia danych w cenach zakupu lub cenach ewidencyjnych.

 • Definiując panel dotykowy dla szybkiej sprzedaży mamy możliwość włączenia „Obsługi cech dokumentu”. Włączenie tej opcji powoduje pojawienie się nowej zakładki „4 Cechy” na oknie potwierdzenia dokumentu w panelu szybkiej sprzedaży. Dzięki temu użytkownik ma możliwość uzupełnienia cech, które zostały wskazane na definicji dokumentu. W przypadku gdy cecha jest wymagana, program nie zapisze dokumentu dopóki użytkownik ich nie uzupełni.

 • Dla ustawień formatu EDI „Przy imporcie, gdy brak kartoteki na magazynie (istnieje w spisie kartotek), pokaż spis magazynów do wyboru” będzie można określić pole „Zapamiętaj wybór”. Wybranie opcji spowoduje, że program nie będzie odpytywał o magazyn, chyba że dla aktualnej pozycji nie istnieje zapamiętany magazyn. Zaznaczenie nowego pola nie będzie pamiętane podczas kolejnego importu.

Księga Podatkowa

 • Menu „Dokument – Księga podatkowa” opcja „Drukuj (F9) – Dowód wewnętrzny” do wydruku dodano nowy parametr Drukuj informacje o kontrahencie. Gdy nowy parametr jest zaznaczony, to na wydruku będzie widoczna sekcja Nazwa firmy i siedziba. Nowy parametr domyślnie jest zaznaczony

 • Menu „Dokumenty – Księga podatkowa” -> okno edycyjne dokumentu, dodano nową opcję Zwrot podatku VAT – TAX FREE. Nowa opcja jest dostępna tylko dla korekt sprzedaży dla kontrahenta jednorazowego lub nieprowadzącego działalności (detalisty).

 

 • Nowa opcja odczytuje z dokumentu korygowanego (dla niezerowych stawek VAT) wartości i mnoży razy -1 oraz wpisuje je do odpowiednich pól korekty. Do stawki 0% dodaje sumę wartości niezerowych stawek VAT z dokumentu korygowanego. Opcję można wykona tylko raz dla dokumentu źródłowego.

 

 • W systemie udostępniono nowe wersje  deklaracji zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)  PIT-36 (22) i PIT-36L (11).

CRM

 • System – Poczta”. Dodano możliwość zarządzania skrzynką pocztową oraz wysyłania wiadomości e-mail z tej skrzynki. Obsługiwanymi protokołami są IMAP i SMTP.
 • W systemie Streamsoft Prestiż istnieją dwa typy e-maili obsługiwane przez klienta poczty:
  • Operatora – definiowany na oknie edycyjnym słownika operatora w zakładce „2 E-maile”,
  • Firmy – którego ustawienia można edytować na oknie edycyjnym słownika „System – Dane firmy w zakładce „10 Emaile”.

Jako, iż wielu operatorów często korzysta z tego samego serwera pocztowego dodano możliwość zdefiniowania konfiguracji domyślnych (Ustawienia-> CRM-> E-Mail-> Domyślne konfiguracje klienta poczty), które następnie można wczytać na w.w. oknach przy użyciu przycisku „Wczytaj”.

Okno główne

Opcje dostępne z menu kontekstowego wiadomości:

 • „Odpowiedz” – pokazuje okno edycyjne z wypełnioną treścią oraz załącznikami wiadomości. Jako odbiorca ustawiany jest nadawca wiadomości źródłowej.
 • „Przekaż” – podobnie jak funkcja odpowiedz. Do treści dodawane są informacje o treści przekazywanej wiadomości. Odbiorca jest pusty.

Wysyłanie wiadomości

 

Odbiorcą wiadomości w kliencie poczty mogą być tylko byty zdefiniowane w systemie:

 1. Kontrahenci,
 2. Oddziały kontrahentów,
 3. Osoby kontaktowe,
 4. Operatorzy,
 5. Firma.

Edytor pozwala na:

 1. Formatowanie treści (pogrubienie, kursywa, wyśrodkowanie, zmiana czcionki itp.),
 2. Wstawianie obrazków (poprzez funkcję „Wstaw obraz” lub wklejenie obrazu ze schowka),
 3. Sprawdzanie poprawności oraz korektę pisowni (korzystając ze słownika systemowego).

Opcja zapisu wiadomości pozwala na zachowanie wiadomości:

 1. Jako plik na dysku,
 2. Jako szablon na serwerze imap,
 3. Jako szkic na serwerze imap.

Serwis

 • Dodano zakładkę nr 9 Dokumentacja na zleceniu serwisowym umożliwiającą dodawanie dokumentów zewnętrznych.

 • Dokumenty można dodawać z pliku, skanera oraz e-maila oraz określić sposób przechowywania plików: w bazie dodatkowych dokumentów lub jako ścieżki do pliku.
 • Dodatkowo do dokumentów zewnętrznych można przypisać sygnaturę, cechy oraz nadać uprawnienia użytkownikowi lub grupie użytkowników.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy. Umożliwiono wybór nowego formatu wydruku przelewu elektronicznego Deutsche Bank.

 • Rozrachunki – Kompensaty – Drukuj dokument. Zmieniono tytuł wydruku kompensaty. Teraz zgodnie z przepisami widnieje: „Oświadczenie o kompensacie”, a nie „Zawiadomienie”.

Logistyka

 • Wprowadzono modyfikację, dzięki której podczas realizacji dokumentu dyspozycji system będzie uwzględniał przygotowaną pozycję dyspozycji zawierającą tylko pozycje niezgodności.
 • Słowniki – Słowniki dla kartotek – Magazyny. Dodano parametr konfiguracji magazynu „Obsługa stanów logistycznych” dostępny w dolnej części okna edycyjnego magazynu, zakładka „1 Podstawowe”. Włączenie parametru będzie skutkowało naliczaniem stanów logistycznych na wybranym magazynie. Modyfikacja wartości parametru uzależniona jest od ustawień opcji „Magazyn obsługiwany w module Logistyka”. W przypadku ruchów logistycznych na danym magazynie zmiana wartości jest możliwa tylko przy logowaniu serwisowym lub serwisowym plus.

DMS

 • „Zarzadzanie dokumentacją – Repozytorium dokumentacji” dodano katalogowanie (widoczne pod przyciskiem w prawym górnym rogu). Katalogowanie umożliwia utworzenie spersonalizowanej i przypisanej do użytkownika struktury katalogów i podpinanie do niej przeglądanej dokumentacji tak, aby w przyszłości łatwiej dotrzeć do istotnych dla nas dokumentów. Katalogowanie dokumentacji zawiera mechanizm Drag&Drop (przeciągnij i upuść) co pozwala na łatwe przeciąganie i podpinanie wyszukanych dokumentów do wybranych/stworzonych przez użytkownika katalogów.

Moduł Administratora

 • W module administratora przywrócono możliwość włączenia tabeli zaawansowanej.

Wspólne

 • Nowa wersja skryptów tworzenia bazy danych
 • Usprawniono system zarządzania sesjami dla serwera REST.
 • Dla Serwera REST w klasie TstBaseMethods dodano nową metodę SetSessionTimeout. Metoda umożliwia ustawianie czasu po którym sesja wygaśnie w przypadku braku jej aktywności.