Zarządzanie Produkcją

 • Raporty wykonania – Meldunki zwrotne – Procedura wyliczająca cenę produktu. Mając podpiętą procedurę w definicji meldunku Procedura definiowana rodzaju „ZP Cena produktu na meldunku”uruchamiana była tylko przy tworzeniu meldunku. Zostało zmienione, aby również była uruchamiana przy poprawie meldunku.

 • W module Administratora dodano nowe prawo „Zarządzanie produkcją -> Raporty wykonania -> Meldunki zwrotne -> Można zmieniać datę meldowania”. Zabranie tego prawa spowoduje, że meldunek będzie wystawiany z aktualną datą i użytkownik należący do grupy,
  której zabierzemy to prawo nie będzie mógł zmienić daty wystawienia meldunku.

 

Handlowo-Magazynowy

 • Dla dokumentu PZ, który zawiera walutę umożliwiono określenie w jaki sposób system będzie wyliczał wartości NETTO, VAT i BRUTTO dla rejestru VAT. Funkcjonalność ta pozwala nam liczyć wartości dla takiego dokumentu identycznie jak dla faktury do PZ. Z Ustawienia dostępne są na definicji dokumentu.

 

 • „Słownik – Spis kartotek magazynowych”. Dodano możliwość grupowego przypisania zamienników i kartotek powiązanych. Z nowej funkcjonalności skorzystamy na zakładce „13 Zamienniki” oraz „22 Kartoteki powiązane”. W obu przypadkach dodając nowe pozycje grupowo system przyjmie parametry dla dodawanych kartotek bazując na ustawieniach określonych dla pierwszej dodawanej kartoteki. Dla „zamienników” jest to „Rodzaj”. W przypadku „kartotek powiązanych” parametry.
 • Kartoteki usługowe oraz kosztowe – dodano zakładkę „15 Intrastat”. Na zakładce możemy określić czy kartoteka „Podlega deklaracji INTRASTAT (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, inne)”. W momencie dodania kartoteki z zaznaczonym polem do dokumentu, który podlega Intrastat, program przepisze wartość z pola z kartoteki do identycznego pola w oknie edycyjnym pozycji (zakładka „opcje”). Kartoteki które będą posiadały to pole będą uwzględniane w deklaracji Intrastat. Suma wartości usług/kosztów z danego dokumentu będzie rozdzielona pomiędzy kartoteki towarowe z danego dokumentu. Wartość usług i kosztów zostanie doliczona do pola „19 Wartość fakturowa w PLN” na deklaracji. Dodatkowo od teraz w deklaracji Intrastat pozycję będą podawane w kolejności „Opis towaru”, „Kod kraju przeznaczenia” i „Kod towaru”.

 

 • Podczas dodawania lub poprawy dokumentu, program będzie zapamiętywać identyfikator stanowiska, na którym wykonano operację. W przypadku poprawy, jeżeli wcześniej nie było takiej informacji na dokumencie to program ją uzupełni.
 • Dodano możliwość określenia aktywnego odbierającego na Kontrahencie (Zakładka 6 Obierający, trasy). Teraz podczas wybierania na dokumencie odbierającego (Zakładka dostawa), program zawęzi nam listę tylko do aktywnych odbierających.

Finanse i Księgowość

 • Dokumenty -> Import poleceń księgowania -> import z programów zewnętrznych ->podczas importu poleceń księgowania z pliku tekstowego umożliwiono zaczytanie pozycji z dodatkowych spisów planów kont. Dotychczas obsługiwany był jedynie spis planu kont bilansowy i pozabilansowy. W celu włączenia opcji importu danych należy parametr Ustawienia -> Księgowość -> Import -> Import z programów zewnętrznych ustawić na wartość TAK.

 • W systemie udostępniono deklaracje VAT-7 (wersja 16) i VAT-7K (wersja 10) obowiązujące za rok 2016.
 • W systemie udostępniono deklaracje CIT-8 (wersja 23) obowiązującą za rok 2016.
 • Wprowadzono obsługę prewspółczynnika podatku VAT podlegającego odliczeniu. Działa on analogicznie jak współczynnik odliczenia VAT z tą różnicą, że działa na wszystkie ewidencje występujące na dokumencie. Ustalenie wartości tego prewspółczynnika następuje w „Moduł FK – Operacje – Parametry”.Gdy w systemie jest wartość parametru różna od 100%, na dokumentach zakupu w FK i HM dostępne jest pole wyboru „Podlega prewspółczynnikowi odl. VAT”. Po jego zaznaczeniu, wartości z takiego dokumentu pobierane do VAT-7, zostaną odpowiednio przeliczone przez ten prewspółczynnik.

Dodatkowo na rejestrze VAT zakupu oraz na spisie dokumentów wybranych do podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 można dołączyć kolumnę z informacją czy na danym dokumencie zaznaczono pole wyboru „Podlega prewspółczynnikowi odl. VAT”.

 • W rejestrach VAT dostawy poza terytorium kraju (Zestawienia -> Rejestry VAT -> Dostawa poza terytorium kraju (Fa handlowe + inne np.)). Umożliwiono wybór kolumny: „Kod kraju”. Kolumnę, należy wybrać z menu podręcznego okna rejestru, za pomocą opcji „Widok – Kolumny w tabeli”.

 • W celu ułatwienia obsługi opcji rejestracji kosztów samochodów służbowych dodana została możliwość zdefiniowania kolejności wyświetlania dostępnych rodzajów kosztów.

W konfiguracji systemu (Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Domyślna kolejność wyświetlania rodzajów kosztów samochodów służbowych) dodany został parametr, który pozwala na zdefiniowanie domyślnej kolejności, która będzie podpowiadana na dodawanych do słownika samochodach.

Dodatkowo w słowniku samochodów (Słowniki – Samochody służbowe – Okno edycyjne – Zakładka „2 Rodzaj kosztów”) na każdej pozycji możemy zdefiniować inną kolejność za pomocą odpowiedniego ustawienia pola LP. Dzięki termu podczas rejestracji kosztów użytkownik nie będzie musiał szukać na liście odpowiedniego rodzaju zdarzenia.

Księga Podatkowa

 • Dodano okno rozliczeń kasowych po edycji dokumentu wchodzącego do rejestru VAT. Aby opcja była dostępna należy włączyć w konfiguracji „Ustawienia -> Księga podatkowa -> Ustawienia modułu -> Po edycji dokumentu księgi podatkowej pokazuj rozliczenia” na TAK (domyślnie parametr jest włączony).  Aby okno rozliczeń podpowiadało  się należy odpowiednio ustawić kasę oraz musi być dostępny raport kasowy z aktualną datą.
 • Wystawiamy dokument wchodzący do rejestru VAT.

 

 • Po wyborze opcji zapisz pojawi się okno z wyborem kasy (kasa musi być w walucie PLN). Kasę należy wybrać dwuklikiem bądź ikoną na pasku ikon ‚zielony haczyk’ wybierz i zamknij.

 

 • Automatycznie podpowie się uzupełniony dokument KP, który wystarczy zamknąć.

 

 • Wprowadzono obsługę nowej stawki opodatkowania przychodu dla ryczałtu: 2%. Stawka obowiązuje od stycznia 2016 roku. Zapisując dokument w roku 2016 stawka 2% jest dostępna do uzupełnienia.

 

 • Zmieniono miejsce ustalania rozliczania kwartalnego ryczałtu. W Menu „System – Dane Firmy”, okno edycyjne zakładka „4 Działalność” usunięto pole „Kwartalne rozliczenie ryczałtu”. W Menu „Słowniki – Właściciele” okno edycyjne dodano pole „Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego”.

 

 • Dodano okno rozliczeń kasowych po edycji dokumentu wchodzącego do rejestru VAT. Aby opcja była dostępna należy włączyć w konfiguracji „Ustawienia -> Księga podatkowa -> Ustawienia modułu -> Po edycji dokumentu księgi podatkowej pokazuj rozliczenia” na TAK (domyślnie parametr jest włączony).  Aby okno rozliczeń podpowiadało  się należy odpowiednio ustawić kasę oraz musi być dostępny raport kasowy z aktualną datą.
 1. Wystawiamy dokument wchodzący do rejestru VAT.

 1. Po wyborze opcji zapisz pojawi się okno z wyborem kasy (kasa musi być
  w walucie PLN). Kasę należy wybrać dwuklikiem bądź ikoną na pasku ikon ‚zielony haczyk’ wybierz i zamknij.

 1. Automatycznie podpowie się uzupełniony dokument KP, który wystarczy zamknąć.

 • Wprowadzono obsługę nowej stawki opodatkowania przychodu dla ryczałtu: 2%. Stawka obowiązuje od stycznia 2016 roku. Zapisując dokument w roku 2016 stawka 2% jest dostępna do uzupełnienia.

 • Zmieniono miejsce ustalania rozliczania kwartalnego ryczałtu. W Menu „System – Dane Firmy”, okno edycyjne zakładka „4 Działalność” usunięto pole „Kwartalne rozliczenie ryczałtu”. W Menu „Słowniki – Właściciele” okno edycyjne dodano pole „Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego”.

 

Ponadto w oknie edycyjnym słownika właścicieli pole „Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco” będzie wyświetlane wyłącznie, jeżeli firma będzie prowadzona na ryczałcie. Od wartości parametru „Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego” od teraz będzie zależał kontekst deklaracji „PIT-5” i „Rozliczenie właściciela”. Po kliknięciu nowego pola program wyświetli tabelę, w której można zdefiniować przedziały czasowe w których dany właściciel rozlicza się kwartalnie.

 

Wpisy w nowej tabeli można jedynie dodawać i usuwać. Zawsze jest usuwany ostatni najnowszy wpis. Program przed dodaniem nowego wpisu sprawdza czy okres obowiązywania nowego wpisu nie jest starszy od wpisu poprzedniego, czy wartość nowego wpisu jest inna niż wpisu poprzedniego. Ponadto przed dodaniem i usunięciem program sprawdza czy nie ma w systemie żadnej deklaracji „PIT-5” i „Rozliczenie właściciela” wystawionych po okresie obowiązywania dodawanego/osuwanego wpisu. Jeżeli któryś z powyższych warunków nie będzie spełniony program nie pozwoli na dodanie/usunięcie wpisu.

 • Wprowadzono nową wersję deklaracji rocznej  PIT-28 (19) obowiązującą za rok 2015 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2015).

CRM

 • „CRM – Graficzna prezentacja projektu” dodano graficzną prezentację projektu wraz z podrzędnymi sprawami w postaci wykresu Gantt-a. Dane na wykresie bazują na czasach planowanych projektu i spraw. Widok ten umożliwia również edycję (przesuwanie / skalowanie) poszczególnych spraw czy projektu. Opcja ta  jest również  dostępna z poziomu okna „Drzewo spraw” na wybranym projekcie.

Kadry i Płace

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-05. Dodano zestawienie obowiązujące na 2016 rok. Sprawozdanie „Badanie popytu na pracę” składa się raz w kwartale do 6. dnia roboczego po kwartale sprawozdawczym.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-03. Dodano zestawienie obowiązuje na 2016 rok. Sprawozdanie o zatrudnieniu
  i wynagrodzeniach składa się raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2016 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2016 r.
 • Deklaracje – Podpis elektroniczny. Zmniejszono wymagania odnośnie certyfikatów dostępnych do wyboru przy podpisywaniu deklaracji. Obecnie nie jest wymagana pełna ścieżka certyfikacji.
 • Kadry – Dane kadrowe – Wydruki – Umowa o pracę. Dostosowano wydruk do przepisów obowiązujących od 22 lutego 2016r.
 • Kadry – Dane kadrowe – Absencje. Umożliwiono wprowadzanie opieki nad zdrowym dzieckiem w godzinach. Aby opieka nad dzieckiem była rozliczana godzinowo należy w pierwszej kolejności ustawić rodzaj symbolu wykorzystywanego w ewidencji czasu pracy. Opieka nad dzieckiem musi mieć ustawiony rodzaj symbolu: „Opieka nad dzieckiem – urlop okolicznościowy”.

Symbol opieki nad dzieckiem w module Kadry i płacy domyślnie ma ustawione ograniczenie występowania do 2 razy.

By móc rozliczać opiekę w wymiarze godzinowym należy zmienić ograniczenie np. na 16 (zakładając, że pracownik będzie wykorzystywał 1 godzinę opieki w 1 dniu). Ograniczenia znajdują się w oknie Absencji pracownika.

Opcja działa w ten sposób, że po wprowadzeniu symbolu opieki nad zdrowym dzieckiem nie są usuwane godziny przepracowane. Należy je ręcznie zmniejszyć, albo wprowadzić (jeśli nie było ich wcześniej) na ewidencji godzinowej pracownika.

Po naniesieniu ilości godzin, ilość godzin opieki nad zdrowym dzieckiem jest uzupełnieniem do pełnego dnia wg grafiku. Wprowadzono niezbędne zmiany związane z obliczeniami.

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Umożliwiono wydruk PIT-11 dla wszystkich pracowników z danego zestawu.

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-8AR. Dodano wersję 5 i 6 deklaracji. Wzory naliczenia kwot dla tych deklaracji są wspólne i stworzone na podstawie wersji 3 i 4. Deklaracje roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Druk PIT-8AR(6) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. – deklaracja obowiązuje od 01 stycznia 2016r.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11 oraz PIT-11Z dodano wersję 23 deklaracji. Obliczenia następują wg wzorów z wersji 22. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-R. Dodano wersję 18 deklaracji. Obliczenia następują wg wzorów z wersji 17. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. – obowiązuje od 1 stycznia 2016r.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-40. Dodano wersje 21 i 22 deklaracji. Do e-Deklaracji jest możliwość wysłania tylko wersji 22. Wzory pobierania kwot dla tych wersji są wspólne
  i utworzone na podstawie wersji 19
  i 20. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 r. – obowiązuje od 1 stycznia 2016r.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-8C. Dodano wersję 8 informacji. Kwoty pobierane są wg wzorów z wersji 7. Informacja o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w wersji 7 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. – obowiązuje od 01 stycznia 2016r.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – IFT-1/IFT-1R. Dodano wersję 13 deklaracji. Umożliwiono wysłanie deklaracji drogą elektroniczną. Informacja
  o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające
  w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania w wersji 13 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. – deklaracja obowiązuje od 01 stycznia 2016r.
 • Słowniki – Kadrowe – Normy czasu pracy. Umożliwiono ustawienie standardowych danych na rok 2016.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Dodano możliwość generowania i wysyłania deklaracji rozliczeniowej za rok 2015.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-12. Poprawiono opisy na formularzu w wersji 6.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-4R. Dodano wersję 6 deklaracji. Wylicza się ona takimi samymi wzorami co wersja 5. Deklaracja roczna
  o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w wersji 6 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. – obowiązuje od 1 stycznia 2016r.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano formularz za rok 2015.
 • System – Stałe płacowe. Uzupełniono stałe płacowe obowiązujące od 2016r.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy. Umożliwiono wybór nowych formatów wydruku przelewu elektronicznego: Millenium Bank oraz Millenium Bank – walutowy.

 • Podczas realizacji wyciągów bankowych w oknie „Import wyciągów bankowych” umożliwiono powiązanie określonej wpłaty kontrahenta z odpowiednimi fakturami. Pojawi się okno „Należności i zobowiązania – Filtr”, należy zaznaczyć insertem faktury, które mają być rozliczone.

 

 • Zestawienia – Różnice kursowe – Drukuj (F9) – Wydruk dokumentów różnic kursowych wg. kontrahentów. Do wydruku dodano kolumnę „Kwota PLN” w sekcjach „Dokument rozliczany” oraz „Dokument rozliczający”.

 

 

Zmieniono domyślną orientację strony na „Poziomo”.

 • Zestawienia – Różnice kursowe. Na widoku zestawienia dodano kolumny „Kwota wn. (PLN)” oraz „Kwota ma (PLN)” ukazujące wartości różnic kursowych w walucie PLN.

Logistyka

 • Wprowadzono możliwość określenia daty generowanego dokumentu HM na podstawie realizacji dyspozycji. Od tej pory, w oknie edycyjnym definicji dokumentów – Dyspozycja przychodu i rozchodu, na zakładce „2 Dodatkowe” umożliwiono określanie daty w generowanym dokumencie.Do dyspozycji są następujące parametry:
  • Data aktualna (wartość domyślna)
  • Data zgodna z datą dyspozycji
  • Data dowolna
 • Wartość parametru przepisywana jest na nowo tworzonym dokumencie dyspozycji oraz umożliwia określenie dowolnej daty generowanego dokumentu. System
  w oparciu o nowy parametr dyspozycji (podczas realizacji), wygeneruje dokument HM z odpowiednią datą dla poniższych opcji:
 • z datą aktualną jeżeli wybrano opcję „Data aktualna”
 • z datą dyspozycji, jeżeli wybrano opcję „Data zgodna z datą dyspozycji”
 • z dowolnie wprowadzoną datą jeżeli wybrano opcję „Data dowolna”
 •  Menu „Dyspozycja magazynowa – kontrola”. Umożliwiono kontrolę na poziomie dostaw logistycznych. W szczegółach dodano nową zakładkę „Rozliczenie kontroli – dostawy”. W klasie TLogMagService udostępniającej funkcjonalność modułu Logistyka dodano nową metodę Dodaj_i_RozliczPozDyspozycjaKontroli, która umożliwia dodanie nowej pozycji dokumentu dyspozycji kontroli i od razu oblicza różnice w rozliczeniu z uwzględnieniem nowo dodanej pozycji.
 • Dodano dodatkowe zabezpieczenie podczas realizacji dyspozycji przyjęcia/wydania przez dokumenty z modułu HM przed przyjęciem/wydaniem innych dostaw, niż zostały zdefiniowane
  w dyspozycji
 • Na oknach dokumentów dyspozycji, w sekcji szczegółów, dodano zakładkę „Uwagi”.

Moduł Administratora

 • W module administratora w opcji „Konfiguratora nowej bazy” dodano weryfikacje wersji paczek konfiguracji. Nie będzie możliwości integracji
  z systemem starszych wersji paczek konfiguratora wygenerowanych dla poprzednich wersji systemu.
 • Nowa wersja modułu Administratora.
 • Wprowadzono nowe prawa dla grup użytkowników:
  • Prawa\Firmy\…\Logistyka\Zestawienia\Zestawienia definiowane
  • Prawa\Firmy\…\Logistyka\Zestawienia\Zestawienia proceduralne
 • Prawa\Firmy\…\Logistyka\Zestawienia\Operacje na danych