Zarządzanie Produkcją

 • Na oknie edycyjnym zasobów w technologii oraz w zleceniu dodano możliwość wprowadzania czasu w sposób dziesiętny – opcja „Wprowadź czas dziesiętnie” pod przyciskiem obok pola czasu. Czas wprowadzony dziesiętnie jest przeliczany na czas np. 1,5 = 1:30
 • Słowniki – Definicja meldunku – Dodano możliwość podania magazynu produkcji w toku

 • PaneleWeb – Meldunki/start-stop zasoby/start-stop czynności – Okno pracownika – Wybór operacji z listy. Dodano możliwość filtrowania po zakresie dat. Ponadto dodano predefiniowane zakresy takie jak: dzisiaj,aktualny tydzień,aktualny miesiąc.
 • Umożliwiono również wyłączenie filtru po dacie po wybraniu opcji „Brak”. Samodzielne ustawienie zakresu dat jest możliwe po wybraniu z rozwijalnej listy zakres „Użytkownika”. Dodano również możliwość filtrowania listy operacji po kartotece podając dane
  w zależności od wybranej opcji w konfiguracji (Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli webowych – Sposób filtrowania po kartotece na słowniku operacji):

  • „Indeks lub Ident.” – wymaga podania części nazwy indeksu lub identyfikatora kartoteki,
  • „Ident. kart” – wymaga podania pełnego numer ID kartoteki.
 • Na panelu meldunkowym zmodyfikowano mechanizm dodawania surowców według zadanej dostawy. Do tej pory taki surowiec był zawsze dodawany jako oddzielna pozycja. Obecnie jeœli na liœcie znajduje się już dana kartoteka to zostaje do niej przypisana dostawa i zadana ilość. W sytuacji gdy zdana ilość jest mniejsza od istniejącej na liœcie powstaje pozycja z z zadaną ilością i dostawa oraz oddzielna pozycja z pozostałą ilością ale bez dostawy. Ponadto będzie teraz sprawdzana czy zadana ilość nie przekracza stanu aktualnego w dostawie oraz ilości wynikającej ze zlecenia, i będzie informować odpowiednim komunikatem, jednak możliwe będzie mimo to ręczne zmodyfikowanie tej ilości.

 

 • Dla paneli Start-Stop zasoby oraz czynności dodano parametr „Domyślny filtr okna” dostępny w konfiguracji „Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby / czynności – 1 Ogólne”. Do tej pory domyślnym filtrem było zawsze „Aktualne”, a obecnie będzie można wybrać spośród „Aktualne”, „Start”, „Stop” oraz „Historia”
 • Na panelu meldunkowym dla okna danych podstawowych o meldunku umożliwiono wybór pól jakie mają być widoczne oraz ustawienie ich kolejności. Ustawienia te są dostępne z poziomu konfiguracji „Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Meldunek zwrotny” na zakładce „4 Widok”. Rozszerzono też zakres danych o inne pola dotyczące zlecenia, operacji oraz kartoteki.
 • „Słowniki – Ceny standardowe” umożliwiono dodawanie magazynów dla miesiąca o statusie „Aktualne”. Do tej pory dodawanie magazynu możliwe było tylko dla miesiąca o statusie „W przygotowaniu”
 • Panel meldunkowy – dla surowców dodano możliwość podawania ilości w jednostce zastępczej. Aby użyć tej funkcjonalności należy w konfiguracji „Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Meldunek zwrotny -> 3 Kolumny” w widoku kolumn surowców wybrać kolumnę „Il. JM zast.”.
 • Poprawiono przejrzystość konfiguracji panela meldunkowego Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Meldunek zwrotny” z zakładki „2 Wspólne” przeniesiono opcję dotyczące wydruku formularzy na zakładkę „5 Formularze” natomiast opcję dotyczące zmian wizualnych na zakładkę „4 Widok”
 • Raporty wykonania – Meldunki zwrotne – Procedura wyliczająca cenę produktu uruchamiana jest teraz również przy poprawie meldunku.

Handlowo-Magazynowy

 • Dodano funkcjonalność tłumaczenia wydruków dokumentów. Opcja dostępna jest po włączeniu parametru w konfiguracji System->Obsługa tłumaczeń danych w językach obcych. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy również zdefiniować co najmniej jeden język tłumaczeń w słowniku Słowniki  Słowniki systemowe  Tłumaczenia danych  Słowniki języków. W konfiguracji możliwy jest wybór domyślnego języka tłumaczeń System -> Domyślny język tłumaczenia wydruków dokumentów.”. Możliwy jest również wybór domyślnego języka tłumaczeń dla kontrahenta Słowniki  Kontrahenci  (zakładka) 2 Inne”. Na oknie ustawień wydruku dokumentu Drukuj dokument (F9) dostępny będzie przycisk w lewym dolnym rogu okna z którego mamy dostęp do ręcznej zmiany języka wydruku a także do słownika tłumaczeń. Słownik tłumaczeń zawiera różnego rodzaju stałe i frazy które należy przetłumaczyć. Szybki dostęp do wprowadzania tłumaczeń umożliwia opcja Tłumaczenia (Ctrl+T) Tłumaczenia mogą nie działać poprawnie przy wydrukach tekstowych do plików (np. txt, rtf, pdf) ze względu na stronę kodową tych plików
 • Na oknach dokumentów zakupowych, sprzedażowych i magazynowych dodano do szczegółów dwie nowe zakładki: „Załączniki dla dokumentu” oraz „Załączniki dla pozycji dokumentu”. Na zakładkach wyświetlana jest odpowiednio lista załączników dla dokumentu oraz lista załączników dla wszystkich pozycji dokumentu wraz z możliwością uruchomienia z menu kontekstowego podglądu danego załącznika. Dostęp do nowych zakładek może zostać ograniczony poprzez odebranie prawa do opcji w module administratora. Aby np. odebrać prawo do wyświetlenia zakładki „Załączniki dla dokumentu” należy odebrać prawo dla gałęzi „Handlowo-Magazynowy\Dostęp do zakładki „Załączniki dla dokumentu” w szczegółach na oknach dokumentów zakupowych, sprzedażowych i magazynowych”. Analogiczne prawo dodane zostało również dla zakładki „Załączniki dla pozycji dokumentu”.
 • W oknie konfiguracji: „Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu” zamieniona została opcja „Rozszerzyć okno edycyjne dokumentu na cały ekran” na opcję „Rozmiar okna dokumentu”. Nowa opcja umożliwia wybór wielkości okna edycyjnego spośród czterech możliwości:
  • Okno małe (800×600)
  • Okno średnie (1280x 800)
  • Okno duże (1440x 900)
  • Pełny ekran. (3104/2015)

 • Wprowadzono możliwość wybrania do zaliczki zamówienia zrealizowanego do WZ, gdzie WZ nie jest uzupełnione jeszcze fakturą. Aby system tak działał należy ustawić parametr w konfiguracji „Ustawienia -> Dokumenty-> Edycja dokumentu-> Przy dodawaniu zaliczki pokaż zamówienie, które zrealizowano do WZ, a WZ nie posiadają FWZ” na TAK.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy „Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Podpowiedz ostatnią cenę zakupu dla kontrahenta”. Włączenie tej opcji spowoduje, że przy wystawianiu pozycji dokumentów z grupy:
  • Zapytania ofertowe do dostawców,
  • Zamówienia do dostawców,
  • PZ
  • Dokumenty zakupu

system podpowie ostatnią cenę zakupu towaru z dokumentów zakupu lub PZ(pomijając korekty) dla danego dostawcy. Jeśli nie zostanie znaleziony poprzedni zakup od dostawcy, to zostanie podpowiedziana ostatnia cena zakupu z kartoteki.

 • Słowniki – Kontrahenci – Dane kontrahenta (Ctrl + Spacja). Dodano możliwość zaznaczania i kopiowania niektórych danych na oknie:

Dodano dodatkowe kolumny do okien dokumentów, które posiadają zakładkę „Dokumentacja”: „Dok. załącznik” – przyjmuje wartość „TAK”, gdy istnieje załącznik do dokumentu (zakładka „dodatkowe” na oknie edycyjnym dokumentu)”Poz. załącznik” – przyjmuje wartość „TAK”, gdy istnieje załącznik do jakiejkolwiek pozycji na dokumencie (zakładka „dokumentacja” na oknie edycyjnym pozycji)

 • Nazwa
 • Telefon
 • E-mail
 • www
 • Telefon osoby kontaktowej
 • E-mail osoby kontaktowej

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży. Dodano możliwość grupowego ustawiania warunków odwrotnego obciążenia pozycji. Opcja dostępna jest w menu odwrotnego obciążenia.
 • Słowniki – Słowniki dla kartotek – Typy opisów kartotek. Dodano nowy parametr typów opisu – „Opis RTF”. Zaznaczenie tego parametru umożliwi wpisywanie i wyświetlanie opisów kartotek danego typu, jako tekst sformatowany.
 • Dodano możliwość kontrolowania limitów na WZ oraz FWZ. Aby opcja była dostępna należy ustawić wartość parametru konfiguracji „Ustawienia – Dokumenty – Limity, blokady, ostrzeżenia – Włączyć sprawdzanie limitów dla dokumentów WZ / faktur do WZ” na wartość: „WZ i Faktur do WZ”
 • „Słowniki – Spis kartotek magazynowych” Umożliwiono grupowe dodanie zamienników i kartotek powiązanych. Na zakładce „13 Zamienniki” jest opcja „Dodaj grupowo lub zaznaczone („Ctrl+F3)”, gdy po jej wybraniu zaznaczymy kartoteki na spisie system doda zaznaczone do kartotek zamienników wg parametrów jak dla pierwszej kartoteki. Na zakładce „22 Kartoteki powiązane” po wybraniu opcji „Dodaj (F3)” gdy zaznaczymy kartoteki w spisie system doda zaznaczone kartoteki jako powiązane z parametrami jak dla pierwszej kartoteki.

 

 • Wprowadzono kolejne zmiany na panelu szybkiej sprzedaży:
  • na oknie edycyjnym danych kontrahenta dodano nową zakładkę „2 Dodatkowe” i przeniesiono na nią pola „Telefon”, „E-mail”. Dodatkowo na zakładce „1 Podstawowe” dodano pole „Rabat”
  • na oknie potwierdzenia dokumentu dodano zakładkę „3 Uwagi”, na której można edytować uwagi dokumentu (również w formacie RTF). Zakładka nie jest dostępna na uproszczonym oknie potwierdzania dokumentu.
  • umożliwiono edycję bonifikaty pozycji. Aby opcja była dostępna, należy włączyć parametr
   w konfiguracji: „Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Edycja bonifikaty pozycji na oknie panela szybkiej sprzedaży”.

 

 • Magazyn – Stany magazynowe – Szczegóły. Na zakładce „Zamienniki” dodano kolumnę „Stan” reprezentującą aktualny stan zamiennika na wybranym magazynie.
 • Magazyn – Stany magazynowe – Szczegóły. Dodano zakładkę „Kartoteki powiązane” widoczną tylko w przypadku gdy parametr w konfiguracji (Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Ogólne – Obsługa kartotek powiązanych) posiada wartość „TAK”. Ponadto na nowej zakładce dodano opcje:
  • Pokaż kartotekę powiązaną (Shift + F2),
  • Przejdź na kartotekę powiązaną.

 

 • Do obecnej funkcjonalności tłumaczenia wydruków dokumentów na języki obce dodano możliwość tłumaczenia kartotek (Nazwa, Identyfikator, Indeks). Aby mieć możliwość tłumaczenia tych pól należy wybrać je w „Słowniki – Słowniki systemowe – Tłumaczenia danych – Definicje kolumn” wówczas mamy możliwość wprowadzania tłumaczeń tych pól z poziomu okna edycyjnego kartoteki.

 

 • Przy włączonym parametrze w konfiguracji „System -> Obsługa tłumaczeń danych w językach obcych” dostępne jest tłumaczenie wydruków dokumentów – na oknie „Wydruk dokumentu”, w lewym dolnym rogu dostępny jest przycisk „Tłumaczenie wydruku”. Pod przyciskiem „Tłumaczenie wydruku” dodano opcję „Import tłumaczeń”, która umożliwia wprowadzenie predefiniowanych tłumaczeń wydruków w języku angielskim. Jeœli w systemie były już wprowadzane tłumaczenia wydruków w języku angielskim to mamy dostępne dwa sposoby importu tłumaczeń w tym języku „Dodaj brakujące” oraz „Dodaj brakujące i nadpisz istniejące”.
 •  Dodano obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu faktur. Jest to ECOD XML INVOICE wersja 7.57. W nowym formacie dodano obsługę kontrahenta i dodatkowego adresu z pola dostawa w zakładce dostawa.
  • Eksport: opcja eksportu dostępna w menu „Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Wyślij  dokumenty do EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Faktury sprzedaży (eksport) – ECOD XML INVOIC wersja 7.57 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie dokumentów sprzedaży”.
  • Import: opcja importu dostępna w menu „Zakup – Dokumenty zakupu” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Przyjmij dokumenty z EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Faktury zakupu (import) – ECOD XML INVOIC wersja 7.57 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie dokumentów zakupu. Menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów – Konfiguracja EDI” okno edycyjne formatu EDI, zakładka „3 Ustawienia”.
  • Dodano nowy parametr „Ustaw odbierającego (Receiver) na kontrahenta z danych dostawy”. Gdy nowy parametr jest włączony to program podczas eksportu dokumentu uzupełni pole „Receiver” danymi z kontrahenta i dodatkowego adresu z pola dostawa w zakładce dostawa. Natomiast w przypadku importu wyszuka kontrahenta po globalnym nr identyfikacyjnym dla EDI, nr NIP lub nazwie. Gdy nie znajdzie dodany zostanie wpis do raportu o błędzie i nie zostanie ustawiony kontrahent w polu dostawa. W przeciwnym razie program doda kontrahenta i zacznie wyszukiwać jego adres dodatkowy. Do adresu dostawy zostanie wybrany pierwszy dodatkowy adres kontrahenta gdzie miejscowość, kod pocztowy, ulica nr domu i nr lokalu będą identyczne jak te podane w polach z części „Receiver” w importowanym pliku. W przypadku nie znalezienia dodatkowego adresu program doda wpis o błędzie w raporcie.

Księga Podatkowa

 • Do deklaracji CIT-8 dodano nowy załącznik CIT-ST/A. Nowy załącznik jest zawsze wypełniany gdy wypełniany jest załącznik CIT-ST.
 • Wprowadzono możliwość ewidencji usług dla odwrotnego obciążenia (art 17. ust. 1 pkt 8). Na dokumentach sprzedaży w zakładce „2 Dokument” wprowadzono przełącznik (check) „Usługa (art 17. ust. 1 pkt 8)”. Po zaznaczeniu powyższego przełącznika i wpisaniu kwoty do ewidencji „Odwrotne obciążenie” ze stawkę „np”, jest ona traktowana jako œświadczenie usług, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Gdy nie zaznaczymy parametru, taka kwota jest traktowana jako dostawa towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy”. Przełącznik służy do rozróżnienia kwot podanych w VAT-27.
 • Dodano możliwość wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT bez wprowadzenie do Książki przychodów i rozchodów. Na oknie dokumentu sprzedaży lub zakupu dodano check „Zapisz do księgi”. Przy dodawaniu dokumentu można odznaczyć ten przełącznik i dokument nie zostanie zapisany do księgi. W menu dodano 2 opcje „Sprzedaż z księgi”, „Zakup z księgi”, gdzie można przeglądać wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży, zarówno te które weszły do księgi i te które nie weszły. Dokumenty, które nie weszły nie mają wypełnionego pola „Lp. księgi”.
 • Wprowadzono nowy PIT-28 (wersja 19) obowiązujący za rok 2015.
 • Wprowadzono obsługę nowej stawki opodatkowania przychodu dla ryczałtu : 2%. Stawka obowiązuje od stycznia 2016 roku.
 • Wprowadzono nowy CIT-8 (wersja 23) obowiązujący za rok 2016.
 • Deklaracje – Podpis elektroniczny. Zmniejszono wymagania odnośnie certyfikatów dostępnych do wyboru przy podpisywaniu deklaracji. Obecnie nie jest wymagana pełna ścieżka certyfikacji.
 • Wprowadzono nowy VAT-7 (wersja 16) i VAT-7K (wersja 10) obowiązujący za rok 2016.
 • W systemie udostępniono deklaracje „PIT-36 (22)” i „PIT-36 (11)”.
 • W systemie udostępniono deklaracje VAT-7D (7)”

Raporty i Formularze

 • „Raporty i analizy – >Formularze definiowane” dodano rejestr operacji dla formularzy definiowanych
 • Zaktualizowano ReportBuilder do wersji 15.05

CRM

 • Wprowadzono możliwość dodawania dokumentacji do zdarzeń CRM. Zakładce „8 Powiązania” zmieniono nazwę na „8 Powiązania, dokumentacja” i podzielono na 2 części. W górnej znajdują się jak wcześniej powiązania, w dolnej tabela ze spisem dokumentacji dodanej dla danego zdarzenia.
  • W oknie drzewa spraw w szczegółach dodano zakładkę „Dokumentacja”, na której wyświetlone są dokumenty podpięte dla danego zdarzenia CRM.
  • Zakładka „Dokumentacja” dostępna jest także, gdy w oknie wybierzemy kontekst kontrahenta i ustawimy się na zakładce „8 Dokumenty obrotu”. Widać wtedy dokumentację dla wskazanego dokumentu (np. Faktury, zamówienia itd.)
  • Przy dodawaniu dokumentacji na zakładce „8 Powiązania, dokumentacja” istniej teraz możliwośćœ wskazania kilku plików na raz. Po wybraniu „Dodaj” i dalej opcji „Wczytaj – Z pliku” w oknie można zaznaczyć kilka plików.
  • Dodano także możliwośćœ wyciągnięcia do wyświetlanych kolumn, kolumny „Dokumentacja”. Pokazuje ona czy zdarzenie posiada dokumentację.
 • Menu „CRM – Drzewo spraw (Shift+Ctrl+S)” zakładka „8 Dokumenty obrotu” w górnej części dodano nowy panel z wyborem rodzaju kontrahenta, którego będą dotyczyły prezentowane dokumenty. Wybierać można pomiędzy „Nabywca/Płatnik”,a „Odbiorca/Dostawca”.
 • Umożliwiono powiązanie zdarzenia CRM z kartoteką magazynową. Opcja dostępna jest podczas edycji zdarzenia CRM na zakładce „8 Powiązania, dokumentacja” oraz na oknie edycyjnym kartoteki, na zakładce „27 Powiązania CRM.” Dodatkowo na zakładce „27 Powiązania CRM” dodano przyciski filtrujące zdarzenia CRM wg zdarzeń otwartych i zamkniętych. Dodatkowo na oknie „Spis kartotek magazynowych” i pokrewnych (Stany magazynowe, Spis usług) dodano w szczegółach zakładkę „Powiązania CRM”, na której widoczne są tylko otwarte zdarzenia powiązane z kartoteką.

Serwis

 • W oknie edycyjnym zlecenia serwisowego na zakładce „4. Kalkulacja” w tabelach z materiałami i usługami dodano nową kolumnę „Indeks”. Ponadto w tabeli z materiałami dodano kolumnę „Wartość w cenie zak.”. Dodatkowo na zakładce tej dodano pola „Koszt zakupu” z  podsumowaniem wartoœci zakupu wszystkich materiałów.
 • Menu „Zlecenie – Zlecenie Serwisowe” na oknie dodano możliwość wyboru nowych kolumn:
  • „Rozliczenie – razem(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – usługi(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – usługi(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – materiały(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – materiały(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – dojazd(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – dojazd(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – razem(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – razem(we. brutto)”Wszystkie te kolumny prezentują wartości przed bonifikatą.
  • „Kalkulacja – usługi(we. netto)”,
  • „Kalkulacja – usługi(we. brutto)”,
  • „Kalkulacja – materiały(we. netto)”,
  • „Kalkulacja – materiały(we. brutto)”,
  • „Kalkulacja – dojazd(we. netto)”,
  • „Kalkulacja – dojazd(we. brutto)”
  • „Kalkulacja – razem(we. netto)”,
  • „Kalkulacja – razem(we. brutto)”,
  • „Rozliczenie – usługi(we. netto)”,
  • „Rozliczenie – usługi(we. brutto)”,
  • „Rozliczenie – materiały(we. netto)”,
  • „Rozliczenie – materiały(we. brutto)”,
  • „Rozliczenie – dojazd(we. netto)”,
  • „Rozliczenie – dojazd(we. brutto)”,
  • „Rozliczenie – razem(we. netto)”,
  • „Rozliczenie – razem(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – usługi(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – usługi(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – materiały(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – materiały(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – dojazd(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – dojazd(we. brutto)”,
  • „Zafakturowane – razem(we. netto)”,
  • „Zafakturowane – razem(we. brutto)”Wszystkie te kolumny prezentują wartości przed bonifikatą.

Kadry i Płace

 • Kadry – Dane kadrowe – Umowy. W widoku „Zaszeregowania” dodano pole „Jednostka organizacyjna”.
 •  Kadry – Dane kadrowe – Wydruki – Zestawienie absencji. Umożliwiono eksportowanie wydruku do arkusza (pliku CSV).
 •  Słowniki – Kadrowe – Stanowiska. Dodano możliwość wprowadzania czynników szkodliwych powiązanych ze stanowiskami.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano formularz za rok 2015.
 •  System – Stałe płacowe. Uzupełniono stałe płacowe.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-4R. Dodano wersję 6 deklaracji. Wylicza się ona takimi samymi wzorami co wersja 5.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11. Dodano wersję 23 deklaracji. Obliczenia następują wg wzorów z wersji 22.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Dodano wersję 23 deklaracji. Obliczenia następują wg wzorów z wersji 22.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-R. Dodano wersję 18 deklaracji. Obliczenia następują wg wzorów z wersji 17.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-8AR. Dodano wersję 5 i 6 deklaracji. Wzory naliczenia kwot dla tych deklaracji są wspólne i stworzone na podstawie wersji 3 i 4.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-40. Dodano wersje 21 i 22 deklaracji. Do
  e-Deklaracji jest możliwość wysłania tylko wersji 22. Wzory pobierania kwot dla tych wersji są wspólne i utworzone na podstawie wersji 19 i 20.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-8C. Dodano wersję 8 informacji. Kwoty pobierane są wg wzorów z wersji 7.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Dodano możliwość generowania i wysyłania deklaracji rozliczeniowej za rok 2015.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Umożliwiono wydruk PIT-11 dla wszystkich pracowników z danego zestawu.
 •  Kadry – Dane kadrowe – Wydruki – Umowa o pracę. Dostosowano wydruk do przepisów obowiązujących od 22 lutego.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-05. Dodano zestawienie na 2016 rok.
 •  Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-03. Dodano zestawienie na 2016 rok.
 •  Kadry – Dane kadrowe- Absencje. Dodano możliwość wprowadzenia absencji typu urlop rodzicielski 100%.
 •  Kadry – Dane kadrowe – Absencje. Umożliwiono wprowadzanie opieki nad zdrowym dzieckiem
  w godzinach. Opcja działa w ten sposób, że po wprowadzeniu symbolu opieki nad zdrowym dzieckiem nie są usuwane godziny przepracowane. Należy je ręcznie zmniejszyć, albo wprowadzić (jeśli nie było ich wcześniej). Po naniesieniu ilości godzin, ilość godzin opieki nad zdrowym dzieckiem jest uzupełnieniem do pełnego dnia wg grafiku. Wprowadzono niezbędne zmiany związane z obliczeniami. Pozostawiono ograniczenie na ilość 2 wystąpień symbolu OP w absencjach. Dla osób korzystających z tego urlopu należy wprowadzać indywidualne ograniczenia.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy.”. Dodano nowe format przelewu elektronicznego. Teraz na zakładce „Przelew elektroniczny” na oknie opcji wydruku przelewu możliwy jest wybór formatów: „BIZ Bank” i „BIZ Bank – walutowy”. oraz Raiffeisen POLBANK R-Online” oraz „Raiffeisen POLBANK R-Online – walutowy
 •  Dodano nowy parametr w konfiguracji „Ustawienia -> Rozrachunki -> Ogólne -> Wyświetlaj tylko dokumenty z miejsc zakupu, do których użytkownik ma prawo”. Od nowego przełącznika będzie zależała wyświetlana zawartość okna „Należności i zobowiązania”.
 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano format „PKO – iPKO Biznes – MT940”.
 • Umożliwiono automatyczne ustawienia terminu płatności przy rozliczaniu dokumentu za pomocą sposobu: Przeniesienie (karta). Aby termin był odpowiednio ustawiony, należy w konfiguracji systemu włączyć parametr Przy rozliczaniu dokumentu w HM za pomocą „Przeniesienie (karta)” ustaw termin płatności przeniesienie z rozliczanego dokumentu (sekcja Ustawienia–>Rozrachunki–>Ogólne).
 • Dodano nowe formaty importu wyciągów bazkowych: MultiCash MT940 – dla rachunków collectowych oraz Deutsche Bank – db powerNET – MT940.

Moduł Administratora

 • Wprowadzono nowe prawa dla grup użytkowników:
  • Prawa\Firmy\…\Logistyka\Zestawienia\Zestawienia definiowane
  • Prawa\Firmy\…\Logistyka\Zestawienia\Zestawienia proceduralne
  • Prawa\Firmy\…\Logistyka\Zestawienia\Operacje na danych
 • W Module Administratora w opcji „Konfiguratora nowej bazy” dodano weryfikacje wersji paczek konfiguracji. Nie będzie możliwości integracji z systemem starszych wersji paczek konfiguratora wygenerowanych dla poprzednich wersji systemu.

Wspólne

 • Dodano okno szybkiego dostępu wyświetlające aktywne alerty dostępne po kliknięciu ikonę „dymka” w prawym dolnym rogu programu (obok ikony „Lista okien”).
 • Dodano słownik alertów pokazujący wszystkie aktywne oraz zarchiwizowane alerty danego użytkownika i stanowiska.