Kadry i Płace

  • Usprawniono działanie blokady danych pracowników między jednostkami, do których użytkownik nie ma uprawnień. Od teraz w przypadku, gdy w Module Administratora, w narzędziu Prawa do opcji, grupa użytkowników nie będzie posiadała uprawnień do jednostki kadrowej, to dane w oknie Dane kadrowe zostaną zanonimizowane, a próba podglądu, edycji lub wygenerowania jakiegokolwiek dokumentu zawierającego dane pracownika (np. umowy o pracę, deklaracji PIT-11) zostanie zablokowana wraz z komunikatem: Brak dostępu.

  • Dodano usprawnienie w funkcjonalności Wymiany danych PPK, dostępnej w menu Pracowniczy Plan Kapitałowy. W oknie podsumowania dokumentu Składki PPK dodano znacznik Pokaż również pracowników z rezygnacją. Umożliwia on wyświetlenie pracowników, którym nie naliczono składek PPK, a złożyli rezygnację. Domyślnie znacznik ten jest wyłączony, a lista osób, którym nie naliczono składek nie zawiera osób z rezygnacją.

 

  • Rozbudowano słownik Stałe płacowe dostępny w menu System. Dodana została sekcja Stałe dla PIT-ów, która zawiera wartość procentową wynagrodzenia płatnika, która pobierana jest do obliczenia wynagrodzenia płatnika na formularzach PIT-4R(13) i PIT-8AR (13). Od 01.1.2024 r. obowiązuje wartość 0,3%. Funkcjonalność ta jest dostępna dla deklaracji w wersji 13.