Moduł Rozrachunki

  • Wprowadzono zmiany w opcji Noty odsetkowe, dostępnej w menu Rozrachunki. Na oknie parametrów początkowych noty odsetkowej zmieniono opis pola: Zakres dat na Zakres dat (data rozliczenia)