Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W oknie edycyjnym surowca dodano informację o przeliczeniu ilości w jednostce zastępczej. Zmiany dotyczą okna edycyjnego surowca wywołanego z poziomu operacji technologicznej. Pole dostępne jest tylko dla kartotek, które na zakładce 24 Edycja dok., Ozn.JPK posiadają jednostkę zastępczą oznaczoną jako standardowa.

 • W oknie Pozycje zamówień, dostępnym w menu Zarządzanie produkcją umożliwiono wybór kolumn:
  • Jm zastępcza (jednostka zastępcza kartoteki)
  • Ilość w zast. jm (przeliczona ilość na podstawie jednostki zastępczej)
  • Data i czas wpisania

  Opcje dostępne są w menu kontekstowym okna → Widok → Kolumny w tabeli.

 

 • Rozszerzono możliwości grupowej edycji danych dla operacji technologicznych. Od teraz w oknie Grupowa edycja operacji, na zakładce 7 Kompetencje dostępna jest akcja Dodaj nowy. Umożliwia ona dodanie kompetencji jako niezależny wpis do operacji technologicznej. Rola akcji Dodaj pozostaje bez zmian i skutkuje dodaniem kompetencji do już istniejących zasobów.

 • Rozbudowano opcje harmonogramowania szczegółowego. W oknie Parametry harmonogramowania dodano opcję Ustaw stawkę zasobu z kompetencji, której zaznaczenie spowoduje pobranie stawki z kompetencji zasobu. Brak znacznika oznacza dotychczasowe działanie systemu, tzn. stawka zostanie pobrana ze słownika zasobu.

 • Słowniki – Wydziały – W oknie definicji wydziału produkcyjnego dodano możliwość sterowania aktywnością.

 • Usprawniono funkcjonalność Planowanie produkcji. W oknie Definicja planowania zakupów dodano pole umożliwiające określenie priorytetu realizacji wskazanej sugestii zakupowej uwzględniającej stan minimalny lub maksymalny. Do wyboru są wartości:
  • niezwłocznie
  • zgodnie z zapotrzebowaniem

 

 • Zarządzanie produkcją – Zlecenia produkcyjne – Dodano możliwość sterowania możliwością usuwania zlecenia wysłanego do systemu nestingowego. W tym celu należy w Module Administratora w menu Słowniki – Grupy użytkowników za pomocą opcji Prawa do opcji (Ctrl+P) nadać lub zabrać uprawnienie dla danej grupy użytkowników. Uprawnienie to znajduje się w gałęzi: \Zarządzanie produkcją\Zarządzanie produkcją\Zlecenia produkcyjne\Prawo do usunięcia zlecenia produkcyjnego wysłanego do nestingu i domyślnie jest dostępne dla wszystkich użytkowników.

 

 • W oknie Słownika Definicje meldunków dodano opcję Kopiuj (Ctrl+F3), która umożliwia powielenie aktualnie podświetlonej definicji.