Moduł Finanse-Księgowość

 • Dla dokumentów Polecenia księgowania w menu kontekstowym okna edycyjnego dodano opcję Automatycznie rozbij słowniki powiązane do pozycji. Jej włączenie spowoduje automatyczne przełączenie na okno wprowadzania słowników powiązanych i będzie o nie kolejno odpytywać.

  Dodatkowo w widoku Słowniki powiązane do pozycji, w menu kontekstowym dodano opcję Dodawaj ciągle (Ctrl+F3), która kolejno odpytuje o słowniki.

 • Wprowadzono usprawnienia dla funkcjonalności dostępnych w menu Automaty. Dla opcji Automatyczne polecenia księgowania, Przeksięgowania i Międzyokresowe rozliczenia kosztów dodano możliwość wskazania dokumentacji w nagłówku oraz pozycji.

  Ponadto dla Międzyokresowych rozliczeń kosztów umożliwiono powiązanie pozycji z dokumentem sprzedaży/zakupu. Opcja dostępna jest w oknie edycyjnym pozycji na zakładce Powiązania.

 

 • Rozbudowano opcje dla dokumentów Rejestracji sprzedaży/zakupu. Umożliwiono dodanie opisu Na podstawie, który w przypadku noty korygującej zostanie przeniesiony na wydruk. Opcja dostępna jest w oknie edycyjnym dokumentu pod przyciskiem Opcje w lewym dolnym rogu okna → Zmień dane na podstawie.

 

 • Rozbudowano opcje dla Poleceń księgowania. W menu kontekstowym okna dokumentu dodano:
  • skrót klawiszowy CTRL+P dla opcji Słowniki powiązane do pozycji.
  • opcję Automatycznie przełącz na słowniki powiązane do pozycji, która działa dla pozycji kont posiadających dodatkowe analityki. Włączenie opcji spowoduje automatyczne przełączenie się na zakładkę do wprowadzania dodatkowych słowników. Zaznaczenie opcji jest zapamiętywane w kontekście użytkownika.
 • Słownik Oznaczenia dla dokumentów JPK rozbudowano o nowy typ: “GAZ_I_ENERGIA_OO”. Oznaczenie przeznaczone jest do rejestracji sprzedaży dla transakcji Dostawa gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2023 r. poz. 589), w zakresie w jakim stosuje się zasady określone w art. 145e ust. 1 ustawy.
  Sprzedaż ze stawką “np.”, na dokumencie z ww. oznaczeniem będzie uwzględniana w JPK-V7 w polach dotyczących Wysokości podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art./ 17 ust.1 pkt 5 ustawy:

  • w części deklaracyjnej w polu P_31
  • w części Ewidencja podatku należnego w polu K_31

  Umożliwi to rejestrację tego typu transakcji w okresie od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025.