Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono usprawnienie dla drukarek fiskalnych w zakresie wydruku. W definicji drukarki fiskalnej, dostępnej z poziomu menu Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne, na zakładce 2 Dodatkowe dodano parametr Drukarka z buforem wydruków. Parametr ten jest wykorzystywany w przypadku wykrycia braku papieru w drukarce podczas wydruku paragonu. Bufor pozwala na dalszy wydruk paragonu fiskalnego po wymianie papieru. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w opisanej sytuacji program wyświetli komunikat: Drukarka zgłosiła brak papieru. Zanim zamkniesz to okno, proszę najpierw wymienić rolkę papieru i sprawdzić czy dokument poprawnie wydrukował się. W zależności od statusu dokumentu w oknie komunikatu należy wybrać jedną z opcji:
  • Fiskalny – wybór tej opcji oznacza, że dokument fiskalny został wydrukowany w całości i został zafiskalizowany. W systemie Prestiż zostanie on oznaczony jako Fiskalny wydrukowany.
  • Anulowany – wybór tej opcji oznacza, że dokument fiskalny nie został wydrukowany w całości lub nie wydrukował się wcale. W systemie prestiż otrzyma ona status Fiskalny niewydrukowany, a ikona fiskalizacji zmieni kolor na czerwony. W tej sytuacji użytkownik będzie miał możliwość ponownego wydruku i fiskalizacji dokumentu.

  Wyświetlenie komunikatu oraz odpowiedź użytkownika zapisywane są w rejestrze operacji.
 • Usprawniono działanie okien Grupowe ustawianie danych kartotekGrupowe ustawianie danych zleceń. Zmiany wprowadzone w mechanizmie zakładania tabel w bazie danych zapobiegają powstawaniu blokad w przypadku jednoczesnego wykonywania tej samej operacji przez kilku użytkowników.

 

 • Usprawniono obsługę kartotek powiązanych. Od teraz w menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Operacje grupowe – opcja Grupowe ustawianie danych została rozszerzona o sekcję Kartoteki powiązane, znajdującą się na zakładce 7 Inne. Po zaznaczeniu pola Dodaj kartotekę powiązaną możliwe jest wskazanie pozycji ze spisu kartotek, określenie mnożnika oraz czy wskazana kartoteka ma być domyślna.

 • Rozszerzono zakres danych dotyczących rozchodów na dokumentach FWZ. W oknie dostawy dostępnym z poziomu menu kontekstowego – Pokaż – Pokaż dostawy możliwy jest teraz podgląd dostaw pobranych na uzupełnione dokumenty WZ.

 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie Grupowej realizacji WZ w zakresie pobierania danych dostawy. Od teraz w przypadku realizacji dokumentów zawierających usługi, powiązanych z zamówieniem od odbiorcy, w celu pobrania danych na zakładkę Dostawa należy w oknie realizacji dokumentów zaznaczyć parametry:
  • Realizacja zamówienia (realizacja pozycji usługowych) oraz
  • Pobierz dane z powiązanego zamówienia

  Brak zaznaczenia opcji Pobierz dane z powiązanego zamówienia skutkował będzie wprowadzeniem na fakturę do WZ parametrów dostawy pobranych z dokumentu WZ. W przypadku ręcznej realizacji pozycji usługowych na fakturze, za pomocą opcji Realizuj zamówienia (Ctrl+R), dane z zakładki Dostawa nie będą pobierane z zamówienia.

 

 • Na oknach Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców oraz Pozycje zamówień od odbiorców – do utworzenia zamówienia do dostawców, dostępnych z poziomu menu Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Dodaj pozycję – Powiązania z zamówieniami, dodano możliwość wybrania kolumn cech pozycji i dokumentów.

 • Usprawniono funkcjonalność List przewozowy dostępną w menu Sprzedaż. Zmiany dotyczą pola Kontrahent -przewoźnik w kontekście transportu zewnętrznego:
  • zmieniono rodzaj pola z listy rozwijanej na pole wyszukiwania. Umożliwia ono wyszukanie kontrahenta po wpisaniu nazwy, części nazwy lub numeru oraz za pomocą okna wyszukiwania kontrahentów
  • pod klawiszem F6 dostępna jest opcja wywołania okna wyszukiwania kontrahenta
  • pod klawiszem DEL dostępna jest opcja usuwania z pola wprowadzonych danych kontrahenta

 • Usprawniono wprowadzanie danych na uproszczonym oknie potwierdzania paragonu, dostępnym po włączeniu parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Uproszczone okno potwierdzenia paragonu. Jeśli suma wpisanych rozliczeń będzie mniejsza od kwoty do zapłaty, system będzie przechodził pomiędzy kolejnymi polami kwotowymi (Wpłata gotówki, Terminal-karta). W przypadku całkowitego pokrycia kwoty do zapłaty przez rozliczenia, system ustawi się na przycisku Zapisz.

 

 • Rozszerzono możliwości Kontraktów z odbiorcami. W oknie edycyjnym, na zakładce Dodatkowe, dodano sekcję Powiązania ogólne, która umożliwia powiązanie kontraktu z innymi dokumentami wystawionymi w systemie.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży. Na dokumentach realizujących zamówienia od odbiorców, które bezpośrednio wynikają z kontraktów z odbiorcami dodano możliwość usunięcia powiązania pozycji dokumentu wydania towaru z pozycją kontraktu. Opcja dostępna jest menu kontekstowym okna  Dodatkowe > Zmiana danych na pozycji > Odepnij realizację pozycji kontraktu. Czynność ta jest zapisywana w rejestrze operacji dokumentu. Pozycja, która została odpięta nie będzie wpływała na stan realizacji kontraktu, mimo, że na zamówieniu od odbiorców powiązanie danej pozycji z kontraktem będzie widoczne.