Moduł Handlowo-Magazynowy

 • W mechanizmie tłumaczeń wydruków standardowych dodano możliwość tłumaczenia danych kontrahenta w sekcji Dostawa oraz uzupełniono możliwość tłumaczenia kodu pocztowego z danych kontrahenta.

 • Usprawniono mechanizm zamykania inwentaryzacji. Po wprowadzonych zmianach w przypadku, gdy:
  • Różnica pomiędzy wartości z dokumentu inwentaryzacji a rozliczeniem inwentaryzacji wynosi od 1 zł do 10 zł
  • Wartość całej inwentaryzacji przekracza 100 000 zł

  to system wyświetli komunikat z informacją o kwocie różnicy i pozwoli zamknąć inwentaryzację po zaznaczeniu opcji Tak, chcę zamknąć inwentaryzację pomimo tej różnicy.

 • Wprowadzono zmiany w generowaniu danych w zestawieniu Obroty według kartotek dla dokumentów sprzedaży. Modyfikacja dotyczy zabezpieczenia przy wyborze grup kartotekowych. Od tej pory system będzie weryfikował czy wśród zaznaczonych grup kartotekowych występują takie, które posiadają wspólny zbiór wartości, czyli zaznaczono grupę nadrzędną oraz jej podrzędną grupę. W przypadku wykrycia takiej zależności system wyświetli komunikat: Zaznaczono grupy, które zawierają się w sobie. Można zaznaczyć tylko grupy, które nie mają części wspólnej.

 • Rozszerzono możliwości weryfikacji statusu VAT kontrahenta o dokumenty zamówień do dostawców. W tym celu w konfiguracji systemu: Ustawienia – Kontrahent – Ogólne dodano parametr Podczas wystawiania zamówień do dostawców wyświetlać status VAT kontrahenta. Może on przyjąć wartości:
  • Nie (domyślna)
  • Tylko przy odczycie w MF/VIES
  • Zawsze
  • Zawsze gdy status inny niż „czynny/ważny”

  Zmiana wartości tego parametru na wartość inną od Nie spowoduje sprawdzanie statusu VAT podczas ręcznego wystawiania zamówień do dostawców.

 

 • Wprowadzono zmiany w opcji Wydruki inwentaryzacji w przypadku magazynów z obsługą stanów logistycznych. Od teraz wydruk Podsumowanie inwentaryzacji według dostaw przestanie być dostępny. Ze względu na specyfikę takich magazynów, prezentował analogiczne informacje jak wydruk Podsumowania inwentaryzacji.W przypadku inwentaryzacji na magazynach bez ww. ustawienia, menu wydruków pozostało bez zmian.

 

 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie pobierania dokumentów do deklaracji INTRASTAT. Od teraz dokumenty ZDNW (Zwrot towaru dostawcom – nabycie wewnątrzwspólnotowe) będą uwzględniane w deklaracji INTRASTAT – Wywóz. System uwzględni dokument w deklaracji zgodnie ustawieniami na zakładce UE, bez konieczności wcześniejszego uzupełnienia ZDNW korektą faktury.

 

 • Wprowadzono usprawnienie dla drukarek fiskalnych w zakresie wydruku. W definicji drukarki fiskalnej, dostępnej z poziomu menu Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne, na zakładce 2 Dodatkowe dodano parametr Drukarka z buforem wydruków. Parametr ten jest wykorzystywany w przypadku wykrycia braku papieru w drukarce podczas wydruku paragonu. Bufor pozwala na dalszy wydruk paragonu fiskalnego po wymianie papieru. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w opisanej sytuacji program wyświetli komunikat: Drukarka zgłosiła brak papieru. Zanim zamkniesz to okno, proszę najpierw wymienić rolkę papieru i sprawdzić czy dokument poprawnie wydrukował się. W zależności od statusu dokumentu w oknie komunikatu należy wybrać jedną z opcji:
  • Fiskalny – wybór tej opcji oznacza, że dokument fiskalny został wydrukowany w całości i został zafiskalizowany. W systemie Prestiż zostanie on oznaczony jako Fiskalny wydrukowany.
  • Anulowany – wybór tej opcji oznacza, że dokument fiskalny nie został wydrukowany w całości lub nie wydrukował się wcale. W systemie prestiż otrzyma ona status Fiskalny niewydrukowany, a ikona fiskalizacji zmieni kolor na czerwony. W tej sytuacji użytkownik będzie miał możliwość ponownego wydruku i fiskalizacji dokumentu.

  Wyświetlenie komunikatu oraz odpowiedź użytkownika zapisywane są w rejestrze operacji.
 • Usprawniono działanie okien Grupowe ustawianie danych kartotekGrupowe ustawianie danych zleceń. Zmiany wprowadzone w mechanizmie zakładania tabel w bazie danych zapobiegają powstawaniu blokad w przypadku jednoczesnego wykonywania tej samej operacji przez kilku użytkowników.

 

 • Usprawniono obsługę kartotek powiązanych. Od teraz w menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Operacje grupowe – opcja Grupowe ustawianie danych została rozszerzona o sekcję Kartoteki powiązane, znajdującą się na zakładce 7 Inne. Po zaznaczeniu pola Dodaj kartotekę powiązaną możliwe jest wskazanie pozycji ze spisu kartotek, określenie mnożnika oraz czy wskazana kartoteka ma być domyślna.

 • Rozszerzono zakres danych dotyczących rozchodów na dokumentach FWZ. W oknie dostawy dostępnym z poziomu menu kontekstowego – Pokaż – Pokaż dostawy możliwy jest teraz podgląd dostaw pobranych na uzupełnione dokumenty WZ.

 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie Grupowej realizacji WZ w zakresie pobierania danych dostawy. Od teraz w przypadku realizacji dokumentów zawierających usługi, powiązanych z zamówieniem od odbiorcy, w celu pobrania danych na zakładkę Dostawa należy w oknie realizacji dokumentów zaznaczyć parametry:
  • Realizacja zamówienia (realizacja pozycji usługowych) oraz
  • Pobierz dane z powiązanego zamówienia

  Brak zaznaczenia opcji Pobierz dane z powiązanego zamówienia skutkował będzie wprowadzeniem na fakturę do WZ parametrów dostawy pobranych z dokumentu WZ. W przypadku ręcznej realizacji pozycji usługowych na fakturze, za pomocą opcji Realizuj zamówienia (Ctrl+R), dane z zakładki Dostawa nie będą pobierane z zamówienia.

 

 • Na oknach Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców oraz Pozycje zamówień od odbiorców – do utworzenia zamówienia do dostawców, dostępnych z poziomu menu Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Dodaj pozycję – Powiązania z zamówieniami, dodano możliwość wybrania kolumn cech pozycji i dokumentów.

 • Usprawniono funkcjonalność List przewozowy dostępną w menu Sprzedaż. Zmiany dotyczą pola Kontrahent -przewoźnik w kontekście transportu zewnętrznego:
  • zmieniono rodzaj pola z listy rozwijanej na pole wyszukiwania. Umożliwia ono wyszukanie kontrahenta po wpisaniu nazwy, części nazwy lub numeru oraz za pomocą okna wyszukiwania kontrahentów
  • pod klawiszem F6 dostępna jest opcja wywołania okna wyszukiwania kontrahenta
  • pod klawiszem DEL dostępna jest opcja usuwania z pola wprowadzonych danych kontrahenta

 • Usprawniono wprowadzanie danych na uproszczonym oknie potwierdzania paragonu, dostępnym po włączeniu parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Uproszczone okno potwierdzenia paragonu. Jeśli suma wpisanych rozliczeń będzie mniejsza od kwoty do zapłaty, system będzie przechodził pomiędzy kolejnymi polami kwotowymi (Wpłata gotówki, Terminal-karta). W przypadku całkowitego pokrycia kwoty do zapłaty przez rozliczenia, system ustawi się na przycisku Zapisz.

 

 • Rozszerzono możliwości Kontraktów z odbiorcami. W oknie edycyjnym, na zakładce Dodatkowe, dodano sekcję Powiązania ogólne, która umożliwia powiązanie kontraktu z innymi dokumentami wystawionymi w systemie.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży. Na dokumentach realizujących zamówienia od odbiorców, które bezpośrednio wynikają z kontraktów z odbiorcami dodano możliwość usunięcia powiązania pozycji dokumentu wydania towaru z pozycją kontraktu. Opcja dostępna jest menu kontekstowym okna  Dodatkowe > Zmiana danych na pozycji > Odepnij realizację pozycji kontraktu. Czynność ta jest zapisywana w rejestrze operacji dokumentu. Pozycja, która została odpięta nie będzie wpływała na stan realizacji kontraktu, mimo, że na zamówieniu od odbiorców powiązanie danej pozycji z kontraktem będzie widoczne.