Finanse-Księgowość

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8ST(1). Dodano nową deklarację CIT-8ST w wersji 1.

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8. Udostępniono nową wersję CIT-8 (32).

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – VAT-8 i VAT-9M. Dodano nowe deklaracje VAT-8 oraz VAT-9M. Deklaracje od 2018 roku składane są wyłącznie w sposób elektroniczny.

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8E. Udostępniono nową wersję CIT-8E (3). W związku z możliwością przejścia na ryczałt od dochodów spółek w trakcie roku, przed dodaniem nowego formularza w oknie Parametry deklaracji należy wskazać okres (rok podatkowy), za jaki składana jest deklaracja oraz podać ilość miesięcy, w których przedsiębiorstwo podlegało opodatkowaniu CIT-em estońskim. Możliwe jest wygenerowanie pliku xml deklaracji, który należy przesłać Urzędu Skarbowego za pomocą zewnętrznej platformy.

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8E. Dodano nową deklarację CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ.

 

 • Operacje – Operacje roczne – Otwieranie/zamykanie lat księgowych. Podczas dodawania nowego roku umożliwiono określenie zakresu roku obrachunkowego innego niż rok kalendarzowy. Zakres dat może krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy oraz występować na przełomie lat.

 

 • Sprawozdania – JPK – Konfigurator JPK. Na zakładce: “8. e-Sprawozdania” umożliwiono określenie większej ilości kodów PKD. Od teraz podczas generowania pliku JPK-SF program będzie weryfikował kody PKD z konfiguratora, a w przypadku ich braku pobierze kod wprowadzony w Danych firmy na zakładce „4 Działalność”.

 

 • Dokumenty – Korekty – Korekty VAT do eksportu i dostaw wew. Dodano możliwość usuwania dokumentu “Zwrot VAT”. Czynność ta zostanie zapisana w rejestrze operacji dokumentu źródłowego.

Dodatkowo podczas edycji dokumentu źródłowego, przed wystawieniem dokumentu ZwVAT program zweryfikuje czy był on już usuwany przez użytkownika i zapyta czy wystawić ponownie.

 

Od teraz również usunięcie dokumentu “Naliczenie VAT” zostanie zapisane w rejestrze operacji. Dodatkowo umożliwiono edycję miesiąca VAT na korektach NVAT oraz ZWVAT (program wystawi w takim wypadku PKVAT).

 

 • Dokumenty – Korekty – Korekty VAT do eksportu i dostaw wew. Od teraz dokumenty Korekty VAT: NVAT oraz ZWVAT nie zostaną wystawione, gdy w konfiguracji systemu poniższe parametry będą ustawione na wartość NIE:
  • “Ustawienia – System – Włącz obsługę zamykania miesięcy VAT”
  • “Ustawienia – System – Obsługa potwierdzeń korekt sprzedaży, dok. eksportowych i wewnątrzwspólnotowych”.

 

W następstwie, opcja “Operacje – Sprawdź poprawność miesiąca” dostępna będzie dopiero po włączeniu tych parametrów.

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Dodano możliwość generowania pliku JPK_MAG z dokumentami PW. W tym celu należy w konfiguratorze JPK, na zakładce „5 Magazyny” zaznaczyć parametr: “Generuj PW do struktury PZ”. Dodano również możliwość wyboru dokumentów PW, które mają być generowane.

 

 • Dla deklaracji JPK-V7 dodano możliwość wydruku na UPO danych podatnika.

W tym celu należy w konfiguracji systemu włączyć parametr: “Ustawienia – Księgowość – Deklaracje – Wydruk danych podatnika na UPO dla JPK-V7” na TAK.