Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

 • Stany magazynowe – Generowanie zleceń produkcyjnych. Dodano okno wyboru technologii przed generowaniem zlecenia.

 

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” na liście zleceń do harmonogramowania dodano pole “Szukaj” działające analogicznie jak na innych oknach słownikowych.

 

 • TPP – Kalkulacja technologii – W oknie „Parametry kalkulacji technologii” dodano możliwość wyboru powiązania: “Według powiązań lub głównej tech.”

 

 • Rozbudowano funkcjonalność nestingu. W konfiguracji systemu dodano parametr: “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Serwer nesting`u wysyła dyspozycje ze zleceń w statusie od”. Umożliwia on określenie statusu dyspozycji magazynowej, od którego system będzie przekazywał do serwera dyspozycje nestingu.

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Zakładka „Dostawa” w oknie edycyjnym dokumentu została rozbudowana o dodatkowe informacje:
  • NIP, adres, telefon, adres e-mail kontrahenta
  • Adres oddziału
  • E-mail oraz telefon osoby kontaktowej

 

 • Zamówienia do dostawców. W oknie edycyjnym „Parametry zamówienia” dodano pole “Edycja wyników przed dodaniem pozycji”:

Zaznaczenie pola podczas tworzenia zamówienia do dostawcy spowoduje wyświetlenie wygenerowanych wyników w formie arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia zmianę ilości zamawianych kartotek.

Dodatkowe funkcje arkusza wyników:

 • wartość 0 w polu „Ilość” – kartoteka nie zostanie dodana do zamówienia. Jeśli pozycja z taką kartoteką na danym magazynie została wcześniej wprowadzona do zamówienia, a parametr “Sposób tworzenia” był ustawiony na “Uaktualnić”, to pozycja ta zostanie usunięta.

 

 • możliwość dodania kolejnej kartoteki za pomocą opcji “Dodaj” – jeśli parametr “Dla magazynu” został ustawiony na wartość “Wszystkich”, to w pierwszej kolejności należy wskazać magazyn, a następnie kartotekę do dodania.

 

 • opcja “Usuń” – powoduje wpisanie 0 w ilość pobieraną na zamówienie.

 

 • Na oknach
  • Dokumenty sprzedaży
  • Korekty sprzedaży
  • Dokumenty zakupu
  • Korekty zakupu
  • Dokumenty magazynowe
  • Korekty magazynowe

  dodano możliwość wyświetlenia kolumny “Korygowano”, która wyświetli wartość “TAK”, jeśli do dokumentu wystawiono korektę.

W przypadku wystawienia korekty do dokumentu już skorygowanego, również na pierwotnej korekcie, wartość tej kolumny będzie ustawiona na “TAK”.

 • Wprowadzono zmiany na oknach “Dokumenty magazynowe WZ” i „Dokumenty magazynowe PZ”:
  • w raporcie z grupowej realizacji WZ/PZ dodano przycisk “Popraw” umożliwiający edycję dokumentu FWZ/FPZ (opcja dostępna jest też na oknie “Sprzedaż – Grupowa realizacja WZ”)

 

 • na oknie edycyjnym dokumentu WZ/PZ dodano się sekcję “Dotyczy”, w której wskazane będą dokumenty FWZ/FPZ

 

 • w widoku okna umożliwiono wyświetlenie kolumn: “Faktura
  nr wew.”, “Faktura nr zew.”, zawierających numery dokumentów FWZ/FPZ (kolumny te dostępne są również w oknie “Magazyn – Dokumenty magazynowe”).

 

 • Magazyn – Zamówienia wewnętrzne – Podstawowe – Sposób dodawania pozycji. Dodano sposób “Ze słownika z edycją ceny, ilości i dodaniem po zamknięciu”.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj (F3) – Zapisz (F10)”. W oknie Rozliczenia dokumentu dodano możliwość wskazania dokumentów rozliczeń, które powstały w wyniku wpisania pozycji PK na konto rozrachunkowe. Rozliczenie to będzie widoczne jako kompensata.

 

Na wydruku dokumentu sprzedaży opisane wyżej rozliczenie widoczne będzie w kwocie kompensat.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Paragon. Na uproszczonym oknie potwierdzania dokumentu dodano przycisk “Wyślij kwotę na terminal płatniczy”

 

 • Sprzedaż – Panel szybkiej sprzedaży – Dodaj – Kontrahent – Dodaj. Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS.

Moduł Finanse-Księgowość

 • System – Dane firmy – Urząd skarbowy. Na oknie edycyjnym słownika „Urząd skarbowy” udostępniono widoczność parametru „Dostępny elektronicznie” odpowiadającego za możliwość wysyłki elektronicznej do US. Od teraz możliwa jest edycja tego parametru przez użytkownika, w przypadku gdy istniejący w słowniku urząd zostanie udostępniony do obsługi elektronicznej dokumentów.

 

 • Dokumenty – Korekty – Korekty VAT do eksportu i dostaw wew. Podczas edycji dokumentu dodano zapytanie „Przeliczyć zestawienie VAT zgodnie z fakturą źródłową?”. Pozwala ono na automatyczne przeliczenie zestawienia VAT (wybór „Tak”) lub jego ręczną edycję przez użytkownika (wybór „Nie”).

 

 • Słowniki – Rodzaje słowników. Umożliwiono budowę analityki opartej o słownik Zlecenia serwisowe 2.0. Zmiana pozwala m.in. na wskazanie go na pozycji jako słownik powiązany oraz dekretację dokumentu.

Moduł Logistyka

 • Dodano obsługę dokumentacji zewnętrznej do dokumentów:
  • Dyspozycja wydania
  • Dyspozycja przyjęcia
  • Dyspozycja zmiany miejsca

Opcja dostępna jest w szczegółach okna głównego, na zakładce “Dokumentacja” oraz na oknie edycyjnym danego dokumentu, w zakładce “9 Dokumentacja”.

 

 • Logistyka – Dyspozycje wydania/przyjęcia. Zmieniono wygląd paska postępu dla kolumn “Procent zrealizowania”, “Procent przygotowania”, “Procent przerzutu”, “Procent kompletacji JL”

Moduł DMS

 • Wprowadzono zmiany w zakresie przydzielania licencji dla modułu DMS. Zakupiona licencja na moduł obejmuje cała firmę, dodano natomiast możliwość uruchomienia systemu Prestiż na stanowisku posiadającym jedynie licencję na moduł DMS. W tym celu w Module Administratora, w oknie „Przydział licencji do stanowisk” dodana została kolumna „DMS”, gdzie dostęp do modułu może być przydzielony indywidualnie. Domyślnie wszystkie stanowiska posiadają przydzielony moduł.

 

 • “DMS -Obieg – Dodaj / Popraw – (zakładka) 6 Pozycje – Dodaj / Popraw”. Na oknie edycji pozycji dodano pole „Dokument liczony od brutto”, którego zaznaczenie przed dodaniem pozycji umożliwi wprowadzanie wartości od brutto.

 

 • W mechanizmie akceptacji obiegu wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przed usunięciem dokumentacji przez nieuprawnionego użytkownika. Od teraz system pozwoli na usunięcie dołączonej do obiektu DMS dokumentacji:
  • Na etapie inicjatora danego obiegu
  • Użytkownikowi, który wprowadził do obiektu dana dokumentację

W przypadku próby nieuprawnionego usunięcia załączonych plików system wyświetli informację:
„Niedozwolone usunięcie tej dokumentacji. Dokumentację można usunąć:
– Na etapie inicjatora obiegu
– Gdy użytkownik dodał daną dokumentację”

 

W konfiguracji systemu dodano parametr “Ustawienia – DMS – Obieg – Przy poprawie obiegu blokuj usuwanie dokumentacji innym użytkownikom” umożliwiający wyłączenie opisanego wyżej ograniczenia. Parametr ten domyślnie ustawiony jest na „TAK”.

Moduł Rozrachunki

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. W konfiguracji systemu dodano parametr: “Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Podczas importu wyciągów bankowych, gdy brak kursu odpytaj o niego użytkownika”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „TAK”.

 

W przypadku, gdy w słowniku „Kursy walut” kurs na dany dzień nie będzie dostępny, program wyświetli zapytanie. Gdy kurs nie zostanie wskazany, program przerwie import. Ustawienie ww. parametru na wartość „NIE” spowoduje brak komunikatu z zapytaniem, a w przypadku braku kursu w tabeli, zostanie on ustawiony na domyślną wartość 1.0000.

 

 • Dokumenty – Kasa/Bank/Inne. Dodano możliwość wyłączenia pobierania kursu walut wg FIFO dla środków pieniężnych zwracanych kontrahentom zagranicznym. Opcja może być stosowana np. w przypadku błędnie zapłaconej / nadpłaconej faktury i konieczności zwrotu środków bez naliczania różnic kursowych. W tym celu w konfiguracji systemu dodany został parametr: “Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Możliwość wyłączania dokumentów z kolejki FIFO (tylko nowe FIFO)”. Po jego włączeniu w oknie dokumentów bankowych dostępna będzie opcja “Zwrot środków pieniężnych”, ponadto do widoku dodano kolumnę: “Dok. wył. z FIFO”.

Zwrot środków jest możliwy dla dokumentów, które zostały wcześniej oznaczone za pomocą opcji dostępnej w menu kontekstowym > Dodatkowe > Wyłącz dokument z FIFO.

Dokument można wyłączyć z FIFO, gdy raport nie został jeszcze zamknięty, a dokument przychodu nie został rozchodowany. Między dokumentami wydania (zwrot) oraz przychód (oznaczony jako wyłączony z FIFO) zostanie wystawione powiązanie widoczne
w szczegółach okna oraz nie naliczy się różnica kursowa od takiego wydania. Do wystawienia dokumentu zwrotu środków konieczne jest założenie nowej definicji dokumentu BW z oznaczeniem „Zwrot środków pieniężnych”.

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Na oknie rozliczeń podczas realizacji wyciągu bankowego dodano opcję „Kopiuj opis”, dostępną pod prawym przyciskiem myszy – na panelu dot. dokumentu rozliczanego, co ułatwi przeniesienie tej wartości do pola “Szukaj” i znalezieniu dokumentu do rozliczenia.

Moduł Środki Trwałe

 • Środki trwałe – Ewidencja środków trwałych. Zmieniono sposób wyświetlania listy pracowników materialnie odpowiedzialnych w oknie ewidencji środków trwałych. W widoku “Drzewa grup” dla “Materialnie odpowiedzialnych” będą widoczni tylko Ci pracownicy, którzy są odpowiedzialni materialnie i są powiązani z jakimkolwiek środkiem trwałym.

 

 • Zmieniono sposób prezentacji miejsca użytkowania do dekretacji, w przypadku, gdy w konfiguracji systemu włączony jest parametr: “Ustawienia – Środki trwałe – Ustawienia – Umożliwiaj procentowe rozbicie amortyzacji na jednostki organizacyjne”. Od teraz w danych środka trwałego, na zakładce: “2. Użytkownicy” wartość pola „Msc. użyt. do dekretacji” prezentowana jest w formie odnośnika do zakładki “12. Miejsca użytkowania”.

Wspólne

 • Moduł Administratora – Słowniki – Logowanie zewnętrzne. Dodano pole “Login domenowy”.