Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

 • TPP – Bufor struktury BOM – Dodano pole “Opis”

 

 • TPP – W oknie „Definicja importu z CAD” dodano pole „Kompresuj dokumentacje”, które umożliwia włączenie/wyłączenie kompresji importowanej dokumentacji.

 

 • Dla paneli produkcyjnych .Net wprowadzono możliwość zatwierdzania komunikatów oraz pytań tylko poprzez mysz lub dotyk (domyślnie można również zatwierdzać klawiszem “Enter”). Opcja ta uzależniona jest od parametru w konfiguracji systemu: “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli – Wspólne – “Potwierdzenie komunikatów tylko poprzez mysz lub dotyk”.

 

 • TPP – Kalkulacja Technologii –w oknie „Parametry kalkulacji technologii” dodano pole „Powiązanie technologii” umożliwiające wybór jednego z 3 sposobów powiązania:
  • Według konfiguracji
  • Według technologii głównej
  • Według powiązań

 

 • Słowniki – Nesting – Okno „Definicje nestingu” rozbudowano o możliwość dodania planu rozchodu surowców na etapie importowania zlecenia.

 

 • Zarządzanie Produkcją 3.0 – Wtyczki – Nesting – Dodano możliwość podpięcia wtyczki do poprawy xml`a materiałowego. Parametr do wskazania nazwy indywidualnie utworzonego pluginu (typu procedura) dostępny jest w konfiguracji systemu: “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Wtyczki – Nesting SigmaNest materiały: we(Nesting: TSigmaNest {variant})”.

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne. Dla protokołu POSNET (Nowy protokół) umożliwiono przesyłanie do 80 znaków na nazwę towaru (indeks + identyfikator + nazwa).

 

Przy próbie wprowadzenia większej ilości znaków program wyświetli komunikat:

 

 • W konfiguracji EDI dodano nowe parametry, które będą uwzględniane podczas importu faktur. Dostępne one są w menu: System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI-Elektroniczna wymiana dokumentów – Konfiguracja EDI – Pokaż/Popraw/Dodaj – zakładka 3 Ustawienia:
  • Importuj pole “Remarks” do pola na podstawie – Wartość z pola “Remarks” trafi do pola “Na podstawie” w nagłówku dokumentu.
  • Importuj sekcje “SellerHeadquarters” jako dostawcę – Kontrahent z “SellerHeadquarters”, będzie dostawcą na dokumencie.
  • Pole “SuplierOrderNumber” jako cecha pozycji – Wskazana cecha pozycji przyjmie wartość pola “SuplierOrderNumber” z pozycji importowanego pliku.
  • Pole “SuplierOrderNumber” jako cecha dokumentu – Wskazana cecha dokumentu przyjmie wartość pola “SuplierOrderNumber” z nagłówka importowanego pliku.
  • “Faktury importuj wg ustawień parametru “Sposób i kolejność wyszukania kartoteki w bazie danych dla importu cennika i zamówienia” – parametr domyślnie ustawiony jest na “NIE”. Po zmianie wartości na “TAK” program podczas importu faktury z EDI będzie wyszukiwał kartoteki dla pozycji według algorytmu z parametru “Sposób i kolejność wyszukania kartoteki w bazie danych dla importu cennika i zamówienia” (parametr numer 16).

Moduł Finanse-Księgowość

 • Automaty – Rozdzielniki kosztów. Do komunikatu: “Odchylenie od kwoty z nagłówka przekracza dopuszczalne odchylenie wynikające z liczby operacji wymagających zaokrąglenia…” dodano informacje dotyczące konta oraz słownika, w którym wystąpiła różnica.

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Rozszerzono treść raportu wyświetlanego podczas generowania JPK_WB. Od teraz w przypadku, gdy nr rachunku bankowego nie będzie w formacie IBAN, taka informacja zostanie zawarta w raporcie.

 

 • “Sprawozdania – JPK – JPK-V7”. Dodano obliczanie wartości dla pól P_68
  i P_69 (Wysokość korekty podstawy opodatkowania i podatku,
  o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy), wyliczane z dokumentów wyksięgowań z VAT.

 

 • Deklaracje – Formularze – F-01/I-01 Dodano formularz na 2022r.

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – IFT-2/IFT-2R Dodano formularz IFT-2/IFT-2R w wersji 10.

Moduł DMS

 • “DMS – Obieg \ DMS – Akceptacja” z poziomu okna edycyjnego na zakładce “3 Ścieżka akceptacji” dodano opcję “Wybór dalszej ścieżki przy akceptacji (Shift + F3)”. Umożliwia ona zmianę ścieżki akceptacji, bez konieczności usuwania wcześniejszych zaakceptowanych już etapów.
  Zastosowanie opcji powoduje usunięcie kolejnych etapów z aktualnej ścieżki, a następnie dopisanie nowej ścieżki, wybranej podczas dokonywania akceptacji. Operacja ta jest możliwa, jeśli nie było ruchów akceptacji na dalszych etapach niż aktualny.

Opcja jest uzależniona od prawa przydzielanego w Module Administratora: “DMS – Okno edycji obiegu (dodatkowe uprawnienia) – Prawo do wskazania i zmiany dalszej ścieżki akceptacji”.

Moduł Rozrachunki

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Rozbudowano opcję realizacji wyciągów bankowych. Od teraz w przypadku braku słowników niezbędnych do wykonania dekretacji, program wyświetli dodatkowe okno, które umożliwia:
  • podgląd realizowanego dokumentu
  • podgląd dekretu podpiętego do dokumentu
  • wybór pozycji słownika do dekretacji

Warunkiem koniecznym jest ustawienie w konfiguracji systemu parametru „Podczas importu wyciągów bankowych wyłącz automatyczną dekretację” na wartość „NIE”.

 

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania – Drukuj – Rozliczenia dokumentu. Do wydruku dodano kolumnę “Data powstania” spłaty oraz informację o kontrahencie, dla którego jest wykonywany wydruk.

Moduł Serwis

 • SR 2.0 W szczegółach okna zleceń serwisowych dodano nową zakładkę “Powiązane zlecenia”. Z poziomu tej zakładki w menu kontekstowym dostępne są opcje:
 • Pokaż – podgląd powiązanego zlecenia
 • Dodaj – utworzenie relacji z innym zleceniem
 • Usuń – usunięcie powiązanego dokumentu
 • Idź do – wywołanie okna z powiązanym dokumentem

Moduł Administratora

 • Rejestry – Aktywne połączenia i transakcje. Dodano opcję usuwania połączeń z systemowej/firmowej bazy danych, umożliwia ona odblokowanie pracy w systemie w przypadku wystąpienia komunikatów o zablokowanej sesji. Opcja „usuń” jest dostępna w menu kontekstowym oraz na pasku ikon. Wcześniej usunięcie zablokowanej transakcji możliwe było z poziomu bazy danych i wymagało kontaktu z serwisem.

 

 • Do widoku okna „Logowanie zewnętrzne”, dostępnego w menu „Słowniki”, dodano kolumnę „Portale”. Prezentuje ona wartość parametru z okna ustawień logowania.

Wspólne

 • Do edytora kodu rozszerzeń skryptowych (menu Rozszerzenia – Menadżer rozszerzeń) dodano opcję automatycznego zapisywania edytowanego kodu w lokalnym pliku tymczasowym. Jeżeli uruchomiony kod rozszerzenia zawiera błędy, które spowodują np. zapętlenie systemu, to podczas ponownego uruchomienia edytora będzie istniała możliwość przywrócenia, edytowanego a niezachowanego w bazie, kodu rozszerzenia.