Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

 • W konfiguracji systemu dodano parametr Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Pozwól usuwać z operacji, materiały i produkty, które są ustawione jako indeks meldowany. Ustawienie parametru na wartość:
  • NIE – spowoduje, że przy próbie usunięcia surowca lub produktu wyświetlona zostanie informacja: „Nie można usunąć surowca / produktu, ponieważ ten surowiec / produkt jest głównym, meldowanym w operacji”
  • TAK – system pozwoli na usunięcie materiału/produktu.

 • TPP – Bufor struktury BOM – Dodano pole “Opis”

 

 • TPP – W oknie „Definicja importu z CAD” dodano pole „Kompresuj dokumentacje”, które umożliwia włączenie/wyłączenie kompresji importowanej dokumentacji.

 

 • Dla paneli produkcyjnych .Net wprowadzono możliwość zatwierdzania komunikatów oraz pytań tylko poprzez mysz lub dotyk (domyślnie można również zatwierdzać klawiszem “Enter”). Opcja ta uzależniona jest od parametru w konfiguracji systemu: “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli – Wspólne – “Potwierdzenie komunikatów tylko poprzez mysz lub dotyk”.

 

 • TPP – Kalkulacja Technologii –w oknie „Parametry kalkulacji technologii” dodano pole „Powiązanie technologii” umożliwiające wybór jednego z 3 sposobów powiązania:
  • Według konfiguracji
  • Według technologii głównej
  • Według powiązań

 

 • Słowniki – Nesting – Okno „Definicje nestingu” rozbudowano o możliwość dodania planu rozchodu surowców na etapie importowania zlecenia.

 

 • Zarządzanie Produkcją 3.0 – Wtyczki – Nesting – Dodano możliwość podpięcia wtyczki do poprawy xml`a materiałowego. Parametr do wskazania nazwy indywidualnie utworzonego pluginu (typu procedura) dostępny jest w konfiguracji systemu: “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Wtyczki – Nesting SigmaNest materiały: we(Nesting: TSigmaNest {variant})”.

 

 • Procedury definiowane – Dodano procedurę “ZP – Po imporcie z nestingu”. Pozwala ona na przekazywanie pełnych informacji między programami Streamsoft Prestiż a systemami nestingowymi.

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Rozszerzono treść raportów generowanych po grupowej realizacji zamówień oraz po realizacji dokumentów z bufora urządzeń. Od tej pory w oknie raportu, w sekcji dotyczącej błędów, prócz informacji o niezrealizowanych pozycjach kartotek, wyświetlane będą również nr dokumentów zamówień.

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne. Dla protokołu POSNET (Nowy protokół) umożliwiono przesyłanie do 80 znaków na nazwę towaru (indeks + identyfikator + nazwa).

 

Przy próbie wprowadzenia większej ilości znaków program wyświetli komunikat:

 

 • W konfiguracji EDI dodano nowe parametry, które będą uwzględniane podczas importu faktur. Dostępne one są w menu: System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI-Elektroniczna wymiana dokumentów – Konfiguracja EDI – Pokaż/Popraw/Dodaj – zakładka 3 Ustawienia:
  • Importuj pole “Remarks” do pola na podstawie – Wartość z pola “Remarks” trafi do pola “Na podstawie” w nagłówku dokumentu.
  • Importuj sekcje “SellerHeadquarters” jako dostawcę – Kontrahent z “SellerHeadquarters”, będzie dostawcą na dokumencie.
  • Pole “SuplierOrderNumber” jako cecha pozycji – Wskazana cecha pozycji przyjmie wartość pola “SuplierOrderNumber” z pozycji importowanego pliku.
  • Pole “SuplierOrderNumber” jako cecha dokumentu – Wskazana cecha dokumentu przyjmie wartość pola “SuplierOrderNumber” z nagłówka importowanego pliku.
  • “Faktury importuj wg ustawień parametru “Sposób i kolejność wyszukania kartoteki w bazie danych dla importu cennika i zamówienia” – parametr domyślnie ustawiony jest na “NIE”. Po zmianie wartości na “TAK” program podczas importu faktury z EDI będzie wyszukiwał kartoteki dla pozycji według algorytmu z parametru “Sposób i kolejność wyszukania kartoteki w bazie danych dla importu cennika i zamówienia” (parametr numer 16).

 

 • Rozbudowano słownik „Spis kartotek magazynowych wg dostaw”. Dodano:
  • opcje „Pokaż dokument dostawy (Shift + F2)” oraz „Pokaż dokument przyjęcia dostawy na magazyn (Shift + Ctrl + F2)”. Dostępne są w menu kontekstowym dla widoków dostaw aktualnych oraz rozchodowanych.
  • możliwość przeglądania dostaw rozchodowanych (archiwalnych). Pasek ikon oraz menu podręczne zostało rozszerzone o opcje, za pomocą których użytkownik może zmienić widok na:
   • Dostawy aktualne (widok domyślny)
   • Dostawy rozchodowane

 

Widok dostaw rozchodowanych aktywuje opcję „Zakres dat” umożliwiającą przeglądanie dostaw z wybranego okresu, domyślnie wartość parametru ustawiona jest na „Dzisiaj”.

Powrót do przeglądania dostaw aktualnych umożliwia opcja “Dostawy aktualne” dostępna w menu i w menu podręcznym w sekcji “Status”, oraz jako przycisk na oknie.

 

Wprowadzone modyfikacje w znaczący sposób ułatwiają wyszukiwanie dostaw, po numerze partii w wielu procesach, np. podczas reklamacji lub inwentaryzacji, oraz wykluczają konieczność przeszukiwania Rejestru Przychodów i Rozchodów lub dokumentów RWP z danego zlecenia w celu ustalenia dostawy.

 • W menu kontekstowym okna „Spis kartotek magazynowych według dostaw” dodano opcje “Pokaż dokument dostawy” oraz “Pokaż dokument dostawy źródłowej”

 

 • Rozbudowano mechanizm weryfikacji oznaczeń dokumentów zaliczkowych podlegających procedurze OSS. Od teraz program będzie sprawdzał, czy dokument zaliczkowy z ustawieniami:
  • Kraj nadania różny od kraj przeznaczenia
  • Kontrahent w rodzaju „Nieprowadzący działalności”

posiada również ustawienie ewidencji VAT na „33. Transakcja zagraniczna”. W przypadku braku tej ewidencji, system wyświetli ostrzeżenie: „Dokument posiada oznaczenie „OSS_WSTO”, jednak w zestawieniu VAT nie ma zapisu dla ewidencji VAT: „33. Transakcja zagraniczna”. Czy zapisać mimo tego?”

Usprawnienie to zapobiega sytuacji, w której nieprawidłowo wystawiony dokument nie zostanie uwzględniony w deklaracji VIU-DO. Może się to zdarzyć, gdy: parametr w konfiguracji systemu “Ustawienia … Umożliwiaj wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zamówieniu – TAK / Stawki VAT ustalane są na podstawie aktualnych stawek VAT kartotek z zamówienia – NIE” jest ustawiony na wartość NIE a użytkownik wystawiający dokument zaliczkowy nie zauważy nieprawidłowej stawki VAT w zestawieniu VAT.

 

 • Słowniki – Definicje dokumentów – Oferty od odbiorców – Popraw – Formularze – Popraw – Pozycje – Dodaj. Dodano możliwość wyboru kolumn “Wartość bonifikaty netto”, “Wartość bonifikaty brutto”.

 

 • Usprawniono mechanizm oznaczania dokumentów korekt do raportu okresowego sprzedaży. Od tej pory w przypadku, gdy na korekcie dokumentu sprzedaży wchodzącego do RO, na zakładce „Zestawienie VAT”, zaznaczony zostanie parametr „VAT bez prawa do odliczeń” to system automatycznie odznaczy pole „Dokument do raportu okresowego sprzedaży (RO)”. Wprowadzone zmiany zapobiegają sytuacji, w której dokumenty nieposiadające prawa do odliczeń zostaną uwzględnione do rozliczenia podatku VAT.Uwaga! Usunięcie znacznika „VAT bez prawa do odliczeń” nie powoduje przywrócenia wartości pola „Dokument do raportu okresowego sprzedaży (RO)” i jeśli dokument ma zostać uwzględniony w RO to konieczne jest ręczne zaznaczenie pola.

Moduł CRM

 • Wprowadzono zmiany usprawniające oznaczanie trybu pracy zdalnej operatora. W słownikach „Dni pracy operatorów” i „Wzorce dni pracy operatorów” dodany został znacznik „Praca zdalna”.

 

 

Jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie opisu na kalendarzu. Dodatkowo w konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – CRM – Ustawienia – Wyrażenie opisujące dzień pracy zdalnej na kalendarzu organizacji pracy operatora”, w którym można wskazać własny opis wyświetlany w kalendarzu.

 

Moduł Finanse-Księgowość

 • Automaty – Rozdzielniki kosztów. Do komunikatu: “Odchylenie od kwoty z nagłówka przekracza dopuszczalne odchylenie wynikające z liczby operacji wymagających zaokrąglenia…” dodano informacje dotyczące konta oraz słownika, w którym wystąpiła różnica.

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Rozszerzono treść raportu wyświetlanego podczas generowania JPK_WB. Od teraz w przypadku, gdy nr rachunku bankowego nie będzie w formacie IBAN, taka informacja zostanie zawarta w raporcie.

 

 • “Sprawozdania – JPK – JPK-V7”. Dodano obliczanie wartości dla pól P_68
  i P_69 (Wysokość korekty podstawy opodatkowania i podatku,
  o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy), wyliczane z dokumentów wyksięgowań z VAT.

 

 • Deklaracje – Formularze – F-01/I-01 Dodano formularz na 2022r.

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – IFT-2/IFT-2R Dodano formularz IFT-2/IFT-2R w wersji 10.

 

 • Zmieniono konfigurację menu kontekstowego w oknie „Dokumentów źródłowych” oraz „Należności i zobowiązań”. Opcje „Dekretuj” oraz Księguj” zostały przeniesione z gałęzi „Podstawowe” do menu głównego.

 

Ponadto umożliwiono skonfigurowanie menu pod prawym przyciskiem myszy: w gałęzi „Widok” dodano opcję „Edycja menu”, gdzie użytkownik może zdefiniować własny zestaw opcji w menu kontekstowym.

 

 • Usprawniono działanie słownika „Wzorzec planu kont” w kontekście widoku „Drzewo/Tabela”. Od teraz program zapamiętuje czy ostatni widok struktury drzewiastej był zwinięty / rozwinięty i przy kolejnym uruchomieniu okna z tym widokiem wyświetla plan kont w odpowiedniej formie.

Kadry i Płace

 • Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11. Dodano nową wersję formularza PIT 11 (29).
 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano możliwość wysyłki PIT-11(29) oraz PIT-11Z(29).

 

 • Rozszerzono definicję PIT-4R w wersji 12, dodano definicję pola 110 dotyczącego podatku przekazanego na ZFRON i PFRON.

 

 • Rozszerzono opcję grupowego dodawania składników płacowych. Do akcji “Dodaj grupę – umowa o pracę” dodano składnik MACIEZW26 Zas.macierzyński zwolniony od podatku (zw.z pod.)

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
  • Najniższa stawka godzinowa dla zlecenia:
   • od 01.01.2023 wynosi 22.80zł
   • od 01.07.2023 wynosi 23.50zł
  • 30-krotna średnia krajowa: od 01.01.2023 wynosi 20 8050,00 zł
  • Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego:
   • od 01.07.2022 wynosi 110,2%
   • od 01.10.2022 wynosi 102,7%
  • Ograniczenie dobrowolnego chorobowego: od 01.01.2023 wynosi 17337.50 zł
  • Dotyczące minimalnego wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Od 01.09.2022 za:
   • 1 rok nauki wynosi 307,81 zł
   • 2 rok nauki wynosi 369,38 zł
   • 3 rok nauki wynosi 430,94 zł
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: od 01.01.2023 wynosi 6935.00zł

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano nową wersję deklaracji PIT-8C w wersji 11.

 

 • Zestawienia kadrowe – Pity. Dostosowano wersję XML deklaracji do nowej schemy z dnia 09.11.2022.

 

 • Wprowadzono zmiany do składników Przychód od składek PPK pracodawcy (PPRZ_PRZ) oraz PPK rozliczenie (PPK_ROZL). Od teraz parametr „Wliczać do potrąceń” będzie zawsze domyślnie zaznaczony.

 • Wprowadzono normy czasu pracy obowiązujące w roku 2023.

 • W definicji składnika płacowego „Przychód od składek PPK pracodawcy” (PPK_PRZ) wprowadzono zmiany w obrębie parametru „Wlicz do brutto”. Składnik ten niezmiennie był wliczany do brutto bez względu na oznaczenie parametru, od teraz znacznik „Do brutto” jest widoczny jako zaznaczony i nieaktywny. Wprowadzone zmiany umożliwiają uwzględnianie PPK_PRZ w rozbiciu składnika „Brutto” (BRUTT).

Moduł DMS

 • “DMS – Obieg \ DMS – Akceptacja” z poziomu okna edycyjnego na zakładce “3 Ścieżka akceptacji” dodano opcję “Wybór dalszej ścieżki przy akceptacji (Shift + F3)”. Umożliwia ona zmianę ścieżki akceptacji, bez konieczności usuwania wcześniejszych zaakceptowanych już etapów.
  Zastosowanie opcji powoduje usunięcie kolejnych etapów z aktualnej ścieżki, a następnie dopisanie nowej ścieżki, wybranej podczas dokonywania akceptacji. Operacja ta jest możliwa, jeśli nie było ruchów akceptacji na dalszych etapach niż aktualny.

Opcja jest uzależniona od prawa przydzielanego w Module Administratora: “DMS – Okno edycji obiegu (dodatkowe uprawnienia) – Prawo do wskazania i zmiany dalszej ścieżki akceptacji”.

Moduł Rozrachunki

 • Zmiany w programie do współpracy z bankami (MT940_2pcsql.exe):
  • Format “PekaoBiznes24 – MT940 (SP)” został zaktualizowany w kontekście rozpoznawania operacji płatności podzielonej.
  • Dostosowano format “Santander Moja Firma Plus – CVS – separator “|”” do obsługi operacji zawierającej płatność podzieloną.
  • Dodano nowy format “Alior Bank – AIP MT940 (SP)” obsługujący transakcje z podzieloną płatnością
  • Dodano nowy format “Asseco/Multicash – MT940”.

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Rozbudowano opcję realizacji wyciągów bankowych. Od teraz w przypadku braku słowników niezbędnych do wykonania dekretacji, program wyświetli dodatkowe okno, które umożliwia:
  • podgląd realizowanego dokumentu
  • podgląd dekretu podpiętego do dokumentu
  • wybór pozycji słownika do dekretacji

Warunkiem koniecznym jest ustawienie w konfiguracji systemu parametru „Podczas importu wyciągów bankowych wyłącz automatyczną dekretację” na wartość „NIE”.

 

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania – Drukuj – Rozliczenia dokumentu. Do wydruku dodano kolumnę “Data powstania” spłaty oraz informację o kontrahencie, dla którego jest wykonywany wydruk.

Moduł Serwis

 • SR 2.0 W szczegółach okna zleceń serwisowych dodano nową zakładkę “Powiązane zlecenia”. Z poziomu tej zakładki w menu kontekstowym dostępne są opcje:
 • Pokaż – podgląd powiązanego zlecenia
 • Dodaj – utworzenie relacji z innym zleceniem
 • Usuń – usunięcie powiązanego dokumentu
 • Idź do – wywołanie okna z powiązanym dokumentem

Księga Podatkowa

 •  Dodano nowe rozwiązania podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2022 r.
  Dostosowano system do rozliczania podatku dochodowego i naliczania składki zdrowotnej zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.
  Zmiany dotyczą:

  • zmiany stawki podatku z 17% na 12%
  • wyłączenia stosowania ulgi dla klasy średniej oraz rozporządzania z dn. 07.01.2022r
  • możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania
  • możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022r

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian znajduje się w instrukcji dostępnej w poniższym linku:
https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/ksiega-przychodow-i-rozchodow-po-zmianach-przepisow-od-1-lipca-2022-r/

Moduł Administratora

 • Rejestry – Aktywne połączenia i transakcje. Dodano opcję usuwania połączeń z systemowej/firmowej bazy danych, umożliwia ona odblokowanie pracy w systemie w przypadku wystąpienia komunikatów o zablokowanej sesji. Opcja „usuń” jest dostępna w menu kontekstowym oraz na pasku ikon. Wcześniej usunięcie zablokowanej transakcji możliwe było z poziomu bazy danych i wymagało kontaktu z serwisem.

 

 • Do widoku okna „Logowanie zewnętrzne”, dostępnego w menu „Słowniki”, dodano kolumnę „Portale”. Prezentuje ona wartość parametru z okna ustawień logowania.

Wspólne

 • Usprawniono wczytywanie danych na oknie Alerty oraz dodano filtr wyświetlania alertów: dla użytkownika i dla stanowiska. Mogą one być włączone jednocześnie lub używane zamiennie.

 • Do edytora kodu rozszerzeń skryptowych (menu Rozszerzenia – Menadżer rozszerzeń) dodano opcję automatycznego zapisywania edytowanego kodu w lokalnym pliku tymczasowym. Jeżeli uruchomiony kod rozszerzenia zawiera błędy, które spowodują np. zapętlenie systemu, to podczas ponownego uruchomienia edytora będzie istniała możliwość przywrócenia, edytowanego a niezachowanego w bazie, kodu rozszerzenia.

 

 • Program “Aktualizacja”. Zmodyfikowano interfejs programu, tak żeby można było wygodnie korzystać z programu, jeżeli ekran ma rozdzielczość 1366×768.