Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

 • Raporty wykonania – Rejestr operacji start stop – Umożliwiono dodanie wielu zasobów jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć wybrane zasoby i potwierdzić wybór przyciskiem

 

 • Kontrola jakości – Dodano do okna możliwość wyboru kolumn z cechą kontroli jakości.

 

 • W konfiguracji systemu “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli” w parametrze „Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby” dodano opcję “Rozlicz tylko wskazane rejestry start-stop”.
  Dotychczas w przypadku, gdy w definicji meldunku włączono parametr “Obsługa Start-Stop”, to meldunek wystawiony z panelu rozliczał wszystkie zakończone rejestry Start-Stop (nie tylko zaznaczone). Od teraz dodatkowe ustawienie umożliwia rozliczenie tylko wskazanych rejestrów, pomimo włączonej opcji “Obsługa Start-Stop”.

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Usprawniono mechanizm dodawania pozycji z oferty do cennika kontrahenta (menu Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki – Popraw – zakładka Zakres towarów – Kartoteki – Dodaj pozycje z oferty). Od teraz system będzie weryfikował, czy dodawana pozycja występuje w wykazie kartotek w cenniku i w przypadku powtórzenia wyświetli komunikat: „Napotkano powtarzające się kartoteki. Czy zaktualizować wszystkie ceny dla kartotek występujących w umowie-cenniku na ceny z oferty?”. Po wyborze „TAK” wyświetlony zostanie raport ze zmienionymi kartotekami.

 

 • Umożliwiono wybór kontrahenta niehandlowego, jako miejsce dostawy (menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj/Popraw – zakładka Dostawa).

Finanse-Księgowość

 • Dodano nowy mechanizm do księgowania wartości na dodatkowych analitykach wzoru planu kont. W pierwszej kolejności należy powiązać dodatkowe analityki ze wzorem, następnie w dekrecie wskazać skąd ma zostać pobrana wartość z dokumentu. Po wykonaniu dekretacji istnieje możliwość ręcznej edycji wartości.

 

 • Zestawienia – Zestawienia pozycji. Dodano nowe zestawienie „Zapisy kont wieloletnich”. Umożliwia ono wprowadzenie zakresu dat większego niż rok obrachunkowy. Sposób pobierania i prezentowania danych jest analogiczny jak w zestawieniu „Raport kont”.

 

Ponadto w zestawieniach „Raport kont” i „Zapisy kont wieloletnich usunięto zakładkę “Konto dla raportu” i dodano pole z tą samą nazwą na zakładce „Konto”.

 

 • Sprawozdania – Wzory – Wzory i formuły dla formularzy. W trybie edycji pozycji wzoru rozszerzono wybór dla pola Typ wzoru o wartość “7 – procedura definiowana”. Opcja ta umożliwia podpięcie procedury, która wyliczy wartość danej pozycji wzoru. Niezbędne parametry wejściowe dla procedury to: “Rok obrachunkowy”, “Waluta”, “Miesiąc”, “Pozabilansowe”, “Z dokumentów źródłowych”, “Wzór”, “Zestaw”; parametr wyjściowy: “Kwota”.

 

 • Dodano nową opcję “Blokowania” miesięcy FK. Opcja jest dostępna po włączeniu parametru w konfiguracji: “Ustawienia – System – Włącz obsługę blokad miesięcy FK”. Przy włączaniu tego parametru pojawi się informacja: “Uwaga! Domyślnie wszyscy użytkownicy mają przydzielone prawa w Module Administratora: Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Finanse – księgowość\Operacje\Blokowanie miesięcy księgowych Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Finanse – księgowość\Dokumenty\Edycja w zablokowanym miesiącu księgowym Czy na pewno zmienić wartość aktualnego parametru?”.Po włączeniu parametru oraz odpowiednim przydzieleniu praw w zablokowanym miesiącu użytkownik będzie mógł edytować dokumenty w module FK. Miesiąc w FK można zablokować w przypadku zamknięcia miesięcy w innych modułach bez wymogu zaksięgowania dokumentów.Zgodnie z tą opcją dodano również nowe prawo w module Administratora: Prawa\Firmy\Streamsoft\Finanse – księgowość\Dokumenty\Edycja w zablokowanym miesiącu księgowym.

 

 • Zmieniono parametr w konfiguracji: “Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Wyliczanie sald zgodnie z ustawieniem we wzorze planu kont parametru: “Aktywne/Pasywne”” na parametr czasowy. Od teraz można podać datę, od której ma obowiązywać parametr “TAK/NIE”. Program pozwala wskazać tylko pierwszy dzień danego roku obrachunkowego.

Moduł DMS

 • “Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych”. Definicję Rodzaju obiegu dokumentu rozszerzono o przełącznik “Aktywny”.

 

Umożliwia on sterowanie aktywnością definicji rodzaju obiegu. Parametr ten domyślnie jest włączony, a w przypadku wyłączenia parametru – obieg nie będzie widoczny w oknie wyboru dla nowego dokumentu.

 

 • Do widoku okna “DMS – Obieg” i “DMS – Akceptacja obiegu” dodano możliwość wyboru kolumn “Dokument – Grupa dok.” oraz “Dokument – Nr. zew.”.

 

Kolumny te odnoszą się do dokumentów powiązanych z obiektem DMS. Oznacza to, że w przypadku wystawienia dokumentu FK/HM na podstawie DMS, wartości w kolumnach zostaną uzupełnione odpowiednio:

 • Dokument–Grupa dok. – określa grupę dokumentu wystawionego w FK/HM
 • Dokument–Nr zew. – wskazuje nr wew. dokumentu wystawionego w FK/HM

 

 • “DMS – Słowniki – Słowniki systemowe – Grupy operatorów” słownik ten był niedostępny w przypadku braku licencji na moduł CRM. Od teraz słownik ten jest dostępny w module DMS niezależnie od licencji.

Środki Trwałe

 • Rozbudowano opcje wydruków dla zestawień:
  • “Arkusz spisu z natury”
  • “Ewidencja środków trwałych”
  • “Karta Ewidencyjna”
  • “Plan amortyzacji na rok”
  • “Prognoza amortyzacji na przyszłe lata/wg miejsca użytkowania”
  • “Przyjęcie odpowiedzialności materialnej (pracownika/kontrahenta)”
  • “Amortyzacja wg miejsca użytkowania”
  • “Tabela amortyzacyjna”
  • “Środki trwałe wg miejsca użytkowania”.

W oknie ustawień wydruku dodano pole „Cechy”, umożliwia ono umieszczenie na wydruku dodatkowej kolumny „Cechy środka trwałego”. Wartości pobierane są z danych środka trwałego, z zakładki 8 Cechy. Za pomocą opcji z listy rozwijanej użytkownik może wskazać, które cechy środka trwałego mają znaleźć się na wydruku.

Wspólne

 • Dodana została opcja w menu “Rozszerzenia”: “Menadżer rozszerzeń skryptowych”, dostępna dla administratorów systemu.

 

Opcja umożliwia niezależną edycję skryptów dla rozszerzeń skryptowych typu okna lub procedury, ustawionych w trybie bezpośredniego zapisu skryptu do bazy. Taki rodzaj edycji umożliwia niezależne modyfikowanie wielu wtyczek jednocześnie na różnych stanowiskach, co może znacząco ułatwiać i przyspieszyć wdrożenie.

 

 • Rozszerzono możliwości filtrowania danych w oknach o definiowanie filtru dla konkretnych użytkowników. W tym celu, w oknie „Definicja filtru” dodano parametr “Filtr dostępny dla”:
  • wszystkich
  • wybranych

Po wybraniu opcji “dla wszystkich” system zachowa się identycznie jak do tej pory, tzn. doda wszystkim użytkownikom dany filtr, a parametry “Wywołaj przy wejściu do okna” i “Pozwól go wyłączyć” będą pobierane z definicji filtra.

 

Po wybraniu opcji “dla wybranych” w oknie zostanie dodana nowa zakładka “2 Użytkownicy”. Umożliwia ona wskazanie operatorów, dla których filtr będzie dostępny, a parametry “Wywołaj przy wejściu do okna” i “Pozwól go wyłączyć” można będzie zdefiniować osobno dla każdego użytkownika.