Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

 • TPP – Bufor struktur BOM – Dodano możliwość definiowania cech materiałowych ze słownika Cech kartotek, dostępnego w module ZP (Słowniki → Cechy → Cechy kartotekowe)

 

 • Kontrola jakości – Na Karcie kontroli jakości dodano obsługę cech.

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML INVOIC 7.68 do importu faktur zakupu i eksportu faktur sprzedaży.

 

 • Do okna deklaracji VAT-UE dodano opcję zmiany miesiąca, tak by będąc w module Handlowo-magazynowym można było wskazać inny miesiąc niż aktualnie wybrany. Nowa opcja umożliwia podgląd wygenerowanych deklaracji np. z poprzedniego roku.
  W celu przejścia do okna deklaracji VAT- UE należy skorzystać ze ścieżki: Sprawozdania- Deklaracja UE- Informacja VAT- UE.

 

 • Rozbudowano system o możliwość nadania nazw stawek VAT na wydruku fiskalnym dokumentu zaliczkowego. W menu Słowniki – Słowniki systemowe dodano nowy słownik: “Nazwy stawek VAT na wydruku fiskalnym”.

 

 

W słowniku tym można przypisać stawkom VAT nazwy, które znajdą się na fiskalnym wydruku dokumentu zaliczki. Jeśli nazwa zostanie oznaczona jako domyślna, to system automatycznie podczas wystawiania dokumentu zaliczki, przypisze na dokumencie domyślne nazwy.

 

 

W przypadku gdy operator nie określi domyślnych nazw, konieczne będzie ręczne wskazanie nazwy stawek na dokumencie zaliczkowym za pomocą opcji z menu dokumentu: „Opcje – Dokument – Nazwy stawek VAT wysyłane na drukarkę fiskalną”.

 

 

Jeśli operator nie oznaczy domyślnych nazw stawek w słowniku ani na dokumencie, to przy zapisie dokumentu wyświetlone zostanie zapytanie o nazwy stawek. W przypadku dalszego braku wskazania domyślnych nazw stawek VAT, system przy wydruku fiskalnym pobierze wartość parametru z konfiguracji “Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia globalne – Słowo dla towaru, drukowane na paragonie zaliczkowym”.

 

 

Uwaga: Nazwy stawek powinny być unikalne- w przeciwnym przypadku, jeśli system wyśle na drukarkę fiskalną taką samą nazwę, ale z innym kodem stawki VAT, to dojdzie do zablokowania drukarki fiskalnej.

Moduł CRM

 • Dostępna do tej pory funkcjonalność “Graficzna prezentacja projektu” została rozbudowana w grupę opcji dostępną w menu “CRM – Zarządzanie projektem”.

 

 • Funkcjonalność została rozszerzona o możliwość budowania projektu z poziomu wykresu:
  • dodawanie nowych etapów poprzez dwuklik
  • dodawanie powiązań między etapami poprzez łączenie specjalnych znaczników widocznych po “najechaniu” kursorem myszy na eta

 

 • Dodawane w ten sposób etapy przyjmują wstępnie pewne domyślne, wymagane wartości takie jak nazwa, typ zdarzenia CRM oraz domyślny czas trwania etapu. Domyślne wartości zdefiniowane są w konfiguracji systemu w parametrach:
  • “Ustawienia – CRM – Graficzna prezentacja projektów – Domyślna nazwa dla nowego etapu”
  • “Ustawienia – CRM – Graficzna prezentacja projektów – Domyślny typ zdarzenia dla nowego etapu”
  • “Ustawienia – CRM – Graficzna prezentacja projektów – Domyślny czas trwania dla nowego etapu (ilość dni)”

Moduł DMS

 • “Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych – Dodaj (F3) / Popraw (F5)” na zakładce “Inne” dodano możliwość określenia domyślnego miejsca zakupu ze słownika. Takie miejsce zakupu zostanie przepisane na obieg DMS podczas dodawania.


W przypadku gdy, nie określono domyślnego miejsca zakupu a w systemie występuje tylko jedno miejsce zakupu oraz jest ono wymagane na obiegu DMS to podczas wystawiania dokumentu system podpowie to miejsce.

 

 

 • “DMS – Dokumenty OCR” dodano kolumnę “Jest obieg DMS” oznaczającą czy pod dany plik OCR został już wystawiony obieg DMS.
  W przypadku, gdy dany dokument OCR zostanie wprowadzony do obiegu DMS w kolumnie pojawi się wartość TAK.

 

 • Rozszerzono zakres kolumn dostępnych do wyboru w widoku okna dokumentów : „DMS – Obieg” oraz „DMS – Akceptacja obiegu”.
  Od teraz katalog zawiera również gałąź „Kontrahent z dokumentu”, która umożliwia prezentację danych z dokumentu FK /HM wystawionego na podstawie obiektu DMS. Nowe kolumny dostępne są zarówno w obiegu wewnętrznym jak i zewnętrznym.

 

Dotychczasowe kolumny dotyczące Kontrahenta zdefiniowanego w obiegu DMS pozostały bez zmian.
Wprowadzone zmiany usprawniają prezentację danych w przypadku, gdy dokument wystawiony na podstawie DMS posiada dane kontrahenta inne niż dane zdefiniowane w obiegu DMS.

Moduł Rozrachunki

 • Rozrachunki – Dokumenty – Dyspozycje. Na oknie edycyjnym Dyspozycji (również z poziomu Należności i zobowiązań) dodano opcje:
  • “Wylicz wartość z proporcji”
  • “Wylicz na podstawie wystawionych dyspozycji”
  • “Pokaż dyspozycje dla tego rozliczenia”.

Pozwalają one decydować użytkownikowi o sposobie wyliczenia kwoty VAT – podobnie jak podczas wykonywania przelewów. Opcje są aktywne po włączeniu w konfiguracji systemu parametru: Ustawienia – Rozrachunki – Ogólne – Obsługa dyspozycji.

Moduł Raporty i Formularze

 • “Raporty i Formularze – Serwer raportów – Dodaj (F3) \ Popraw (F5)”. Dodano nową opcję formatu eksportu pliku dla serwera raportów “XLS Report”.
  Opis obecnego formatu eksportu zmieniono z “XLS” na “XLS Dane”.

Dodano także opcję “Eksport do pliku”, która umożliwia eksport raportu do pliku w wybranym formacie w ramach testu i weryfikacji wyglądu raportu. Plik można zapisać na dysku i sprawdzić czy prezentacja danych w wybranym formacie jest odpowiednia.

Wspólne

 • Zmieniono wygląd oraz działanie okna alertów.

Wcześniej:


Teraz:

 

 • Kolor nagłówków tabel oraz pól opisujących wartości w szczegółach domyślnie ustawiony został na niebieski.

 

 • Zmieniono wygląd paska ikon oraz menu kontekstowego w oknach z tabelą:
  • Zwiększono wysokość paska oraz odstępy pomiędzy ikonami
  • Zmieniono kolor domyślnej czcionki w nazwach kolumn na jasnoniebieski

Wcześniej:


Teraz: