Handlowo-Magazynowy

 • Umożliwiono sprzedaż towarów i usług według procedury unijnej (Punkt kompleksowej obsługi – OSS).
  Opcje dostępne będą po ustawieniu parametru: „Firma korzysta z procedury OSS od” znajdującego się w menu: System – Konfiguracja – Ustawienia – System.

 

Założenia funkcjonalności opierają się o:

 • zdefiniowanie stawek VAT dla krajów UE

 

 • dodanie na kartotekach stawek VAT dla krajów wysyłki,

 

 • oznaczenie miejsca sprzedaży, z którego generowane będą dokumenty w procedurze OSS. W tym celu w oknie definicji miejsca sprzedaży dodano parametr “Obsługa transakcji ruchomych”.

 

Prawidłowa konfiguracja opisanych wyżej parametrów pozwala na automatyczne oznaczenie na dokumencie: “Kraju nadania”, “Kraju przeznaczenia” oraz “Kraju stawek VAT”.

 

System weryfikuje, czy zostały spełnione warunki dla transakcji OSS (kontrahent nie prowadzi działalności, kraj nadania jest różny od kraju przeznaczenia oraz czy należą do UE) i nadaje oznaczenie JPK „OSS-WSTO”. Pozwala ono zakwalifikować dokument do deklaracji VIU-DO służącej do rozliczenia transakcji OSS.
Dokładny opis założeń i sposób działania znajduje się Na Portalu klienta pod linkiem https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/sprzedaz-wg-procedury-oss-oraz-deklaracja-dla-oss-viu-do/

 • Umożliwiono edycję opisu na oknie edycyjnym rat. Dostępna jest ona w menu: Dokumenty – Zakup/Sprzedaż – Okno potwierdzenia dokumentu – sekcja Inne rozliczenia – Dodaj – Rozbij na raty.

 

W oknie „Rozbicie płatności na raty” dodana została kolumna „Opis”. Wartość pola domyślnie zawiera termin płatności oraz numer raty, ale system umożliwia edycję opisu. Wartości z tej kolumny przenoszone będą na wydruk faktury.

 

 • Dodano opcję “Drukuj zlecenie serwisowe” na oknie edycyjnym formularza wydruku standardowego. Opcja dostępna jest w menu: Słowniki – Definicje dokumentów HM – wybrana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – wybrany formularz – Popraw – zakładka 2 Opcje.

 

Nowy parametr steruje widocznością wpisu, który informuje o powiązaniu dokumentu ze zleceniem serwisowym. Opcja domyślnie jest zaznaczona.

 

 • Dodano funkcję “Oś czasu” na oknie dokumentu w menu “Opcje”. Dostępna jest w menu: Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Pokaż/Popraw.

 

 • Na zakładce “0” dokumentu dodano możliwość wybrania kolumn “Zysk” oraz “Wartość zakupu”. Kolumny te są dostępne w menu: Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj/Popraw – PPM – Widok – Kolumny w tabeli. Ich wybór jest możliwy jeśli operator posiada prawo do cen zakupu.

CRM

 • CRM – Program lojalnościowy. Wprowadzono następujące zmiany:
  • W menu Definicje programu lojalnościowego – Dodaj/Popraw – 1 Podstawowe rozszerzono zbiór wartości parametru “Naliczenie punktów” o wartość “Od ilości”. Wybór tej wartości umożliwia naliczanie punków w zależności od ilości kartoteki na dokumencie, a sposób naliczania jest taki sam dla wszystkich rodzajów jednostek miary. Dzięki temu możliwe jest skonfigurowanie programu lojalnościowego w oparciu o ilość zakupionego towaru, wcześniej dostępna była tylko konfiguracja zależna od wartości pozycji (brutto lub netto).

 

 • W definicji programu lojalnościowego rozbudowano zakładkę 2 Szablony. Dodana została opcja „Kopiuj”, która umożliwia powielenie oraz edycję przypisanego już szablonu wraz z wyjątkami dla kartotek i grup kartotekowych. Kopiowanie możliwe jest w obrębie danego programu lojalnościowego, usprawnia to wprowadzenie kilku sposobów naliczania punktów różniących się miedzy sobą np. ilością punktów.

 

 • W definicji programu lojalnościowego na zakładce 3 Naliczanie umożliwiono wprowadzenie listy obowiązujących szablonów. Jeśli użytkownik wprowadzi więcej niż jeden obowiązujący szablon, to wymagane będzie podanie daty obowiązywania poszczególnych szablonów. Opcja ta umożliwia określenie różnych sposobów naliczania punktów w ramach jednego programu lojalnościowego.

 

System weryfikuje zakres dat obowiązywania poszczególnych szablonów (w jednym czasie może obowiązywać jeden szablon) i w przypadku próby wprowadzenia kolidujących ze sobą terminów wyświetlony zostanie komunikat o przyczynie blokady.

 

 • Rozbudowano możliwości wprowadzania uczestników do programu. W definicji programu lojalnościowego na zakładce 4 Uczestnicy dodano opcje:
  • “Kopiuj z innego programu lojalnościowego” – opcja pozwala na skopiowanie uczestników (wszystkich lub wybranych) z innego, wskazanego programu lojalnościowego

 

 •  “Dodaj na podstawie kontrahenta” – opcja umożliwia dodanie uczestników na podstawie danych ze słownika „Kontrahenci” (jednego wybranego, wszystkich lub zaznaczonych). Opcja przepisze nazwisko i imię, indeks kontrahenta ograniczony do 40 znaków oraz aktualne dane teleadresowe.

 

 •  Rozbudowane zostały opcje dotyczące sposobu naliczania punktów. W definicji programu lojalnościowego – zakładka 2 Szablony naliczania – dodaj/popraw – na zakładkach Grupy oraz Kartoteki dodano pola:
  • Minimum – minimalna kwota, od której naliczane będą punkty. Przykładowo jeśli naliczanie punktów odbywa się po cenie brutto pozycji, a minimum naliczania będzie wynosiło 50 zł, to punkty będą naliczane dopiero po przekroczeniu 50 zł na pozycji.
  • Krotność – umożliwiono podanie krotności naliczania punktów. Opcja ta umożliwia pozbycie się naliczania punktów cząstkowych (przyznawanych proporcjonalnie do wartości pozycji). Przykładowo jeśli na szablonie podane jest naliczanie 1 punktu za każde wydane 50 zł, to przy 25 zł wartości pozycji system przyzna 0.5 punktu. Jeśli do powyższej definicji dodamy krotność ustawioną na 50, to uczestnikowi zostanie naliczony jeden punkt za każde wydane 50 zł bez naliczania punktów cząstkowych.

 

 • Definicje programu lojalnościowego – Dodaj/Popraw – 1 Podstawowe – Status. Od teraz możliwe jest ustawienie statusu aktywnego dla więcej niż jednego programu lojalnościowego w danym czasie. Wprowadzona zmiana umożliwia kontrahentom będących uczestnikiem dwóch różnych programów lojalnościowych w danym czasie, zostaną naliczone punkty z jednej pozycji dokumentu w obu programach.

Finanse i Księgowość

 • Wprowadzono obsługę deklaracji VIU-DO. Deklaracja dostępna jest
  w menu Sprawozdania – Deklaracje – VIU-DO. Generowanie oraz wysyłka pliku odbywa się za pomocą funkcjonalności „Kreator VIU-DO” działającej analogicznie jak dla JPK-V7.

W menu Zestawienia – Rejestr VAT dodano również zestawienie „Rejestr VAT w układzie VIU-DO”.

DMS

 • DMS – Słowniki – Słowniki dla obiegu – Konfiguracja ścieżek obiektów systemowych. Rozbudowano możliwości akceptacji obiektów systemowych poprzez dodanie obsługi procesowania dokumentów HM „Kontrakty z odbiorcami”.
  Od teraz system umożliwia wskazanie ścieżki warunkowej oraz ścieżki akceptacji dla dokumentów KTO.

 

 • Rozbudowano opcje dokumentów HM wystawionych na podstawie obiektów DMS. Od teraz na dokumencie sprzedaży/zakupu dostępnym w module Handlowo-Magazynowym możliwy jest podgląd powiązanego z nim obiektu DMS. Funkcjonalność dostępna jest w menu „Opcje – Dokument – DMS – Pokaż obieg DMS”

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy. Na pozycji przelewu SP, powiązanego
  z rozrachunkiem, dodano możliwość wyliczenia przez program kwoty VAT w dwóch wariantach:

  • Wylicz na podstawie wystawionych przelewów
  • Przywróć wartość wyliczoną z proporcji

  Dodatkowo użytkownik ma możliwość podglądu pozycji przelewów, które zostały wystawione dla danego rozliczenia. Służy do tego polecenie “Pokaż pozycje przelewów”:

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano możliwość wskazania kolejności dokumentów podczas realizacji wyciągu. Po wyborze przez użytkownika opcji “Realizuj”, pojawi się pytanie, w jakiej kolejności ma zostać zrealizowany wyciąg:
  • “Nr dokumentu z banku” – pozycje zostaną zrealizowane w takiej kolejności, jaka jest wskazana w kolumnie o nazwie „Nr dokumentu”
  • „Sortowanie z okna” – pozycje zostaną zrealizowane w kolejności, w jakiej są posortowane w danym oknie.

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. W widoku okna dodano opcje: “Przesuń w dół” oraz “Przesuń w górę”, które pozwolą na zmianę kolejności “Lp.” dokumentów w wyciągu bankowym.
  Opcja związana jest z pytaniem pojawiającym się przy realizacji wyciągu. Ustawienie przez użytkownika pozycji za pomocą dodanych strzałek umożliwi zmianę kolejności pozycji wyciągu bankowego oraz zaczytanie ich w ustalonej kolejności. Powyższa opcja jest powiązana z wyżej opisanymi mechanizmami.
  W przypadku wyboru określonej kolejności pozycji, system nie wyświetli już okna z pytaniem o kolejność według której ma być zrealizowany wyciąg.

 

Ponadto pod prawym przyciskiem, w Grupowym ustawieniu danych, dodano możliwość przenumerowania “Lp.”

 • Według porządku na oknie
 • Według kolejności z banku:

Księga Podatkowa

 • Sprawozdania – Deklaracje. Dodano możliwość wystawienia deklaracji IFT-2 / IFT-2R oraz VAT-14

Moduł Administratora

 • W oknie edycyjnym logowania zewnętrznego podczas dodawania lub edycji logowania zewnętrznego można wskazać operatora z danej firmy. W pole „Login” zostaną przypisane jego imię i nazwisko, a w pole „e-mail” przypisany adres poczty elektronicznej operatora.
  Dodano także możliwość wygenerowania losowego hasła do logowania zewnętrznego oraz przesłania danych logowania na przypisany adres e-mail (wyłącznie przy tworzeniu lub zmianie hasła).