Zarządzanie Produkcją 3.0

 • Do aktualnych paneli produkcyjnych .Net dodano panel realizujący funkcjonalność kontroli jakości – “Kontrola jakości”. Panel ten analogicznie jak pozostałe można aktywować w konfiguracji systemu.

 

 • Na panelach meldunkowych Start-Stop kolumna “Zlecenie” została zastąpiona kolumną “Kod” prezentującą kod złożony z numeru zlecenia oraz numeru lp. operacji.

 • Zarządzanie produkcją – Pozycje zamówień. Umożliwiono filtrowanie pozycji dla pola “Termin dostawy” z wykorzystaniem zarówno daty jak i czasu (godzina, minuta).

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” oraz “Sterowanie zasobami” na wykresach wyróżniono kolorem żółtym elementy prezentujące czas przygotowania (te które mają zdefiniowany tylko czas Tpz)

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” dla strategii wstecz dodano możliwość pobierania terminu dyrektywnego ze zleceń poprzez opcję “Daty planowanego zakończenia zleceń”.

 • Dodano panel produkcyjny MES – integrujący z systemem Golem. Pozwala on na bieżącą kontrolę nad statusem maszyn i efektywnością ich wykorzystania, monitorując wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie w obrębie zleceń realizowanych w systemie ERP.

 

 • “TPP – Technologie” na oknie edycyjnym na zakładce operacji wprowadzono uproszczony widok operacji (domyślnie włączony) – widok ten wyróżnia się stałą szerokością elementów prezentujących operacje (bez względu na czas trwania operacji) oraz czytelniejszymi opisami. Widok ten ma charakter modelowy i ma poprawić czytelność wykresu. Jest możliwość przełączania pomiędzy poprzednim widokiem
  a uproszczony przy pomocy przycisku w górnej części okna na tej samej zakładce (Operacje).

 

 • Dla panelu kontroli jakości dodano dodatkowy widok z podsumowaniem wszystkich pomiarów i wyszczególnieniem odchylenia od wartości domyślnej. Widok ten jest dostępny z ekranu grafik.

 

 • W konfiguracji panelu kontroli jakości (.Net) dodano parametr “Nie podpowiadaj wartości domyślnych”, jest on dostępny w poniższej ścieżce “System – Konfiguracja – Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli – Kontrola jakości – Zakładka Inne – Nie podpowiadaj wartości domyślnych”. Dotychczas wartości domyślne z definicji kontroli jakości były zawsze przepisywane do wartości pomiarów. Poprzez ten parametr wartości początkowe pomiarów mogą pozostać puste.

 • Dla panelu meldunkowego (.Net) dodano możliwość wyboru ze słownika dostaw dla surowców . Opcja ta jest dostępna na parametr, który znajduje się w poniższej ścieżce “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli – Meldunek zwrotny – Możliwość wyboru dostaw ze słownika dla surowców”

 

 

 

 • Na panelu meldunkowym (.Net) dodano możliwość meldowania ilości braków. Opcja ta jest dostępna w poniższej ścieżce “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli – Meldunek zwrotny – Możliwość meldowania braków”

 

 

 

 • W konfiguracji panelu meldunkowego .Net “Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli – Meldunek zwrotny” dodano parametr “Typ dokumentacji”, którym można zadecydować o sposobie prezentacji listy dokumentacji na panelu meldunkowym. Parametr może przyjąć trzy wartości:
  • pełna – lista dokumentacji całej struktury produkcyjnej(dokumentacja z operacji zlecenia, ze zlecenia, z operacji technologicznej, z technologii oraz z powiązanego zamówienia)
  • operacji – dokumentacja, która została przypisana do wskazanej operacji produkcyjnej
  • Operacje+operacje tech. – dokumentacja przypisana jest z operacji technologicznej i operacji zlecenia

 • Raporty wykonania – Meldunki

W przypadku próby przeszacowania wartości dokumentu dodano komunikat o zadekretowaniu dokumentu PW wraz z informacją o numerze dokumentu.

 

 • Na panelu meldunkowym (.Net) na zakładce surowców zmodyfikowano opcję dodawania surowców ze słownika dostaw tak aby działała analogicznie jak dodawanie z kodu kreskowego. Pozwoli to na wybranie przez użytkownika konkretnej dostawy. W przypadku gdy dostawa jest mniejsza niż ilość wynikająca z technologii system na oknie Surowców doda kolejny wiersz z tym surowcem z pozostałą ilością do realizacji.