Stan prawny

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe (Dz.U.2022.2587, Art. 8.).

Rozpoczęcie nowego roku obrachunkowego może nastąpić również po zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa (np. ze Spółki Jawnej na Spółkę Komandytową). W tej sytuacji po otrzymaniu od urzędu skarbowego informacji o dniu podziału, należy dodać od tego dnia nowe dane firmy, ustalić czy jest wymagana nowa numeracja dokumentów (w celu uniknięcia powtórzeń – gdy numeracja jest prowadzona w trybie rocznym lub miesięcznym a podział następuje w trakcie trwania miesiąca). Wszystkie te operacje trzeba wykonać przed wystawieniem pierwszych dokumentów w nowym okresie.

Określenie długości roku obrachunkowego w systemie

Od wersji 13.1.364.22 podczas dodawania nowego roku umożliwiono określenie zakresu roku obrachunkowego innego niż rok kalendarzowy. Zakres dat może być krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy oraz występować na przełomie lat.

Podział i usunięcie roku obrachunkowego

Istnieje możliwość usunięcia ostatniego roku obrachunkowego oraz jego podziału po zalogowaniu hasłem serwisowym. Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy.

 

Uwaga!
Warunkiem koniecznym do podzielenia roku jest brak dokumentów zarejestrowanych w bazie danych w nowym okresie.

Czy artykuł był pomocny?